Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000030

                     ОКОНЧАТЕЛНО

Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция.
2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : инженеринг – проектиране и строителство
4. Код съгласно класификатора: 4500000 - Строителни и монтажни работи; 45321000 - Топлоизолационни строителни работи; 45261410 - Работи по изолации на покривни конструкции; 45421000 - Монтажни работи на дограма; 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Стойността на настоящата обществена поръчка е процедура е 1 052 380 (един милион петдесет и две хиляди триста и осемдесет) лева без ДДС разпределени, както следва:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ – 602 668 (шестстотин и две хиляди шестстотин шестдесет и осем) лв. без ДДС
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“ – 449 712 (четиристотин четиридесет и девет хиляди седемстотин и дванайсет) лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Срок за изпълнение – КО – относителна тежест 20%. Оценката по Показател „Срок за изпълнение“ представлява сбор от оценките на предложения от участника срок за проектиране с тежест 30 и предложения от участника срок за изпълнение на СМР с тежест 70. Техническо предложение (ТП) представлява сбор от присъдените точки по всеки показател с тегловен коефициент – 30%, съдържащ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ и ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ГС) – предложен гаранционен срок – тегловен коефициент – 20 % и ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) предложена от участника крайна цена за проектиране и строителство, тегловен коефициент в КО – 30%
Комплексната оценка се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:
КО = СИ х 20% + ТП х 30% + ГСх20% ФП х 30%
7. Място за получаване на документацията: От 05.08.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg, Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 16.09.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 18.09.2015 год., от 11.00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=680937&newver=2)Връзка АОП Решениеreshenie0 КБ05.08.2015г. 16:03:29ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=680939&newver=2)Обявление за възлагане на поръчка АОПobavlenie aop0 КБ05.08.2015г. 16:04:51ч.
Свали този файл (injenerig blok.zip)документация за участиеdokumentacia804 КБ05.08.2015г. 16:05:53ч.
Свали този файл (bl.V.Tereshkova.zip)Техническо досие В.ТерешковаTehnicheski dokladi123213 КБ05.08.2015г. 16:18:46ч.
Свали този файл (bl.svetlina.zip)Техническо досие бл. СветлинаTehnicheski dokladi66364 КБ05.08.2015г. 16:19:47ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237343235)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00160 КБ13.08.2015г. 18:29:37ч.
Свали този файл (RAZQSNENIQ.pdf)RAZQSNENIQ.pdfРазяснения 1620 КБ04.09.2015г. 14:43:20ч.
Свали този файл (protokol 1.pdf)protocol 1protokol 16036 КБ16.10.2015г. 16:09:36ч.
Свали този файл (protokol 2-injenering.pdf)protokol 2protrokol 210558 КБ11.11.2015г. 14:50:19ч.
Свали този файл (saobshtenie data cena.pdf)saobshtenie data cenasaobshtenie1388 КБ11.11.2015г. 14:51:00ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия2719 КБ18.11.2015г. 14:06:10ч.
Свали този файл (Rechenie 667.pdf)Rechenie 667.pdfРешение 667/18.11.2015 г. класиране участник1272 КБ18.11.2015г. 14:07:05ч.
Свали този файл (Rechenie 666 AOP.pdf)Rechenie 666 AOP.pdfРешение за прекратяване на Об.позиция 1-АОП-6981544203 КБ18.11.2015г. 14:57:28ч.
Свали този файл (Garanciq osv.pdf)Garanciq osv.pdfИнфо. за освободени гаранции за участие844 КБ14.12.2015г. 15:09:13ч.
Свали този файл (D-r 130-16.12.2015 g.pdf)D-r 130-16.12.2015 g.pdfИнфо. за сключен Договор - Еврострой РН ЕООД7048 КБ17.12.2015г. 15:11:20ч.
Свали този файл (Tehnichesko_predlojenie.pdf)Tehnichesko_predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора2826 КБ17.12.2015г. 15:16:36ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора772 КБ17.12.2015г. 15:16:51ч.
Свали този файл (D-r-130-16.12.2015 g.pdf)D-r-130-16.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. 909 КБ12.01.2016г. 09:27:14ч.
Свали този файл (Evrostroi PH-EOOD.pdf)Evrostroi PH-EOOD.pdfИнформация за освободена гаранция за участие775 КБ03.02.2016г. 14:33:52ч.
Свали този файл (aneks 1.pdf)aneks 1aneks 1/ 29.01.2016+писмо+протокол4473 КБ18.02.2016г. 16:24:58ч.
Свали този файл (D-r_130-16.12.2015 g.An.1.pdf)D-r_130-16.12.2015 g.An.1.pdfИнфор.плащания м.01 и 02.2016 г.1110 КБ17.03.2016г. 10:49:52ч.
Свали този файл (D_-r 130-16.12.2015 g.pdf)D_-r 130-16.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.908 КБ05.04.2016г. 16:04:04ч.
Свали този файл (D-_r _ 130-16.12.2015 g.pdf)D-_r _ 130-16.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.926 КБ16.05.2016г. 09:07:42ч.
Свали този файл (D__r - 130__16.12.2015 g.pdf)D__r - 130__16.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.917 КБ06.06.2016г. 11:17:24ч.
Свали този файл (D-r 130.pdf)D-r 130.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.915 КБ29.07.2016г. 11:26:15ч.
Свали този файл (okon.D-r 130-16.12.2015 g.pdf)okon.D-r 130-16.12.2015 g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г. - окончателно1045 КБ16.08.2016г. 11:40:17ч.
Свали този файл (Info za izp.D-r 130.pdf)Info za izp.D-r 130.pdfИнформация АОП за изпълнен Д-р 130/16.12.2015 г.4071 КБ16.08.2016г. 11:41:05ч.
Свали този файл (Osv.garanciq izpalnenie.pdf)Osv.garanciq izpalnenie.pdfИнформация за освободена гаранция за изпълнение816 КБ26.08.2016г. 11:05:35ч.