Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000028

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с Решение № 332 от 24.07.2015 г. на Кмета на Община Луковит за откриване на процедура на Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ -ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ и ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батова“ до СШ- І етап“, Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 07.08.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Община Луковит.
1. Изисквания за изпълнението на поръчката - дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.
2.Код съгласно класификатора: Код- 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи. 71248000- Контрол на проекта и документация; 71247000 (Контрол на строителните работи)
3. Прогнозна стойност на поръчката – Обща стойност на поръчката в размер на 3 500,00 (три хиляди и петстотин лева) без ДДС.
4. Срок за изпълнение на поръчката е 4 (словом: четири) календарни месеца съгласно техническата оферта на Изпълнителя на СМР и до срока за издаване на разрешение за ползване на обектите, но не по-късно от 30.11.2015 г.
5. Технически възможности и квалификация: Списък на квалифицирания персонал, който ще вземе участие в изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на квалифицирания персонал, който ще отговаря за извършване на услугата и Удостоверения за пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.
6.Начин на финансиране – Плащанията по договора са съобразени с условията за плащане по Споразумение № РД-02-30-19/06.04.2015 г. между Община Луковит и МРРБ и са съгласно проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, както следва:
- Авансово плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка, в срок до 10 дни от започване изпълнението на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
- Окончателно плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 дни от приемане на извършената работа и подписване на Приемо-предавателен протокол.
7.Показател за избор – “най- ниска цена”.
8.Одобрявам изискванията и количествата към предмета на поръчката по т.1: „Осъществяване на авторски надзор на обект„Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ -ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ и ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батова“ до СШ- І етап“
9. В срок до 12: 00 часа на 07.08.2015 г. да ми се представят ценови предложения, според указанията в документацията и приложените образци.
10. Срок за валидност на офертите : 40 дни от датата на подаване.
11. Отваряне на офертите на участниците: Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 07.08.2015 г. от 15.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=679144&newver=2)case2.phpreshenie0 КБ24.07.2015г. 16:29:39ч.
Свали този файл (pokana.pdf)pokana.pdfPokana986 КБ24.07.2015г. 16:30:27ч.
Свали този файл (avtorski - derm.zip)avtorski - derm.zipdokumenti205 КБ24.07.2015г. 16:30:52ч.
Свали този файл (dogovor-2012.pdf)dogovor-2012.pdfdokazatelstva1320 КБ24.07.2015г. 16:31:20ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237303636)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00150 КБ27.07.2015г. 13:17:19ч.
Свали този файл (Reshenie 376-11.08.2015 g i DOKLAD.pdf)Reshenie 376-11.08.2015 g i DOKLAD.pdfРешение 376/11.08.2015 г. и Доклад1095 КБ11.08.2015г. 16:00:13ч.
Свали този файл (Договор 89-02.09.2015 г-signed.pdf)Договор 89-02.09.2015 г-signed.pdfИнформация за сключен Договор4295 КБ02.09.2015г. 14:09:44ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685580&newver=2)case2.phpАОП Информация за сключен Договор0 КБ02.09.2015г. 14:10:36ч.
Свали този файл (ЦЕНОВА ОФЕРТА към Договор.pdf)ЦЕНОВА ОФЕРТА към Договор.pdfЦеново предложение към Договора588 КБ02.09.2015г. 14:25:45ч.
Свали този файл (D-r 89_02.09.2015 g.pdf)D-r 89_02.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.764 КБ14.10.2015г. 16:21:30ч.
Свали този файл (d--r 89-02.09.2015 g.pdf)d--r 89-02.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.780 КБ18.11.2015г. 11:19:40ч.
Свали този файл (D-r 89-02.09.2015 г.pdf)D-r 89-02.09.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г. - окончателно плащане778 КБ18.12.2015г. 11:49:53ч.
Свали този файл (info.prekl.D-r 89-02.09.2015 g.pdf)info.prekl.D-r 89-02.09.2015 g.pdfИнормация АОП за изпълнен договор2436 КБ06.01.2016г. 15:44:45ч.