Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000034         ПРЕКРАТЕНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 409/ 03.09.2015 г. на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР” за
Подобект 1:
„Реконструкция и основен ремонт на градски стадион в УПИ I - За стадион, кв. 233, гр. Луковит, община Луковит, с идентификатор по КККР44327.502.9799“
Подобект 2:
“Спортен комплекс и реконструкция на спортна зала „Христо Ботев“ в УПИ I 238 - За спортна зала и съблекални, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит, с идентификатор по КККР44327.502.981“.
С този проект Възложителят Община Луковит ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 .
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 71 512.50 лв.без ДДС
4. Количество или обем:
- Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.
- Осъществяване на авторски надзор
5. Срок за изпълнение: Крайният срок за предаване на готовите инвестиционни проекти е 28.12.2015 г.
6. Схема на плащане: Плащанията ще се извършват по следната схема: авансово плащане, междинно плащане и окончателно плащане.
1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от цената за дейността, свързана с инвестиционно работно проектиране по договора.
2. Междинно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от цената за дейността, свързана с инвестиционно работно проектиране по договора.
3. Междинно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от цената за авторски надзор по време на строителството на съответния обект по договора.
4. Окончателно плащане 50% от цената за авторски надзор по време на строителството на съответния обект по договора след приемане на работата от Възложителя и издаване на фактура от Изпълнителя.
Окончателното плащане е платимо до 10 календарни дни от датата на представяне на фактурата и подписването на приемо-предавателен протокол за извършените дейности по авторски надзор на съответния обект.
7. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:
1. Срок за изготвяне на инвестиционни проекти за двата подобекта – 40%
2. Срок за реакция установени грешки и/или нередовности, свързани с документацията (Р) - 10%
3. Ценово предложение – Ц – 50%
Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = П х 40% + Р х 10% + Ц х 50%
8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача, в срок до 15.10.2015 год. 17:00 часа.
9. Офертите да бъдат отворени на: 16.10.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.ВЪЗЛОЖИТЕЛ,


ИВАН ГРЪНЧАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238333339)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00170 КБ03.09.2015г. 17:00:39ч.
Свали този файл (Dokumentaciq_obrazci_metodika.doc)Dokumentaciq_obrazci_metodika.docДокументация710 КБ03.09.2015г. 17:01:51ч.
Свали този файл (DEO Sportna zala SERT.pdf)DEO Sportna zala SERT.pdfЕО спортна зала17138 КБ04.09.2015г. 11:45:03ч.
Свали този файл (Tehnisheski pasport Sportna zala.pdf)Tehnisheski pasport Sportna zala.pdfТехнически паспорт Спортна зала449 КБ04.09.2015г. 11:45:45ч.
Свали този файл (DEO Sportna sgrada SERT-Хр.Ботев.pdf)DEO Sportna sgrada SERT-Хр.Ботев.pdfЕО Хр.Ботев15704 КБ04.09.2015г. 12:15:34ч.
Свали този файл (Tehnisheski pasport Stadion-Хр.Ботев.pdf)Tehnisheski pasport Stadion-Хр.Ботев.pdfТехнически паспорт Хр.Ботев600 КБ04.09.2015г. 12:16:13ч.
Свали този файл (Arh. i konstr..rar)Arh. i konstr..rarАрхитектурно зас-не и конструктивно об-не Спортна зала320777 КБ04.09.2015г. 12:17:47ч.
Свали този файл (Arh. i konst-Hr.BOTEV.rar)Arh. i konst-Hr.BOTEV.rarАрхитектурно зас-не и конструктивно об-не Хр. Ботев54972 КБ04.09.2015г. 13:31:53ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия и Сравнителна таблица11541 КБ28.10.2015г. 14:39:59ч.
Свали този файл (Saob. otvarqne ceni.pdf)Saob. otvarqne ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени-24.11.2015 г от 11.00 часа859 КБ19.11.2015г. 16:12:51ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=698613&newver=2)case2.phpРешение АОП-674 от 20.11.2015 г. - за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка0 КБ20.11.2015г. 16:53:07ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 2 Комисия4005 КБ23.11.2015г. 13:43:57ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия5697 КБ23.11.2015г. 13:44:20ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад на комисията2314 КБ23.11.2015г. 13:44:36ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-034-ushastnici.pdf)Osv.garanciq-034-ushastnici.pdfИнформация за освободени гаранции за участие978 КБ21.12.2015г. 11:12:33ч.