Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000022

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“- ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“
ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“

 

2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : строителство
4. Код съгласно класификатора: 4500000 - Строителни и монтажни работи; 45330000 - Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации; 45332200 – Строителни и монтажни работи по водопроводни инсталации.
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 416 666 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Срок за изпълнение – П1 с относително тежест 10%; Техническо предложение –П2 с относителна тежест 40%, съдържащо следните подпоказатели П2.1.- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ- 60 т. и УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА- 40 точки. Ценово предложение – П3 с относителна тежест на показателя 50%. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %
7. Място за получаване на документацията: От 11.06.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 22.07.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 23.07.2015 год. 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

 

 

КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=671164&newver=2)case2.phpРешение АОП0 КБ11.06.2015г. 17:11:57ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=671165&newver=2)case2.phpОбявление АОП0 КБ11.06.2015г. 17:12:26ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСАТА СПЕСИФИКАЦИЯ.rar)ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСАТА СПЕСИФИКАЦИЯ.rarПриложения тех.спецификация79886 КБ11.06.2015г. 17:13:13ч.
Свали този файл (Dokumentaciq Dermanci.rar)Dokumentaciq Dermanci.rarДокументация718 КБ11.06.2015г. 17:14:55ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235353439)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00110 КБ13.07.2015г. 11:58:13ч.
Свали този файл (Razqsnenie.pdf)Razqsnenie.pdfРазяснения 1560 КБ10.07.2015г. 16:32:43ч.
Свали този файл (Otvarqne ceni.pdf)Otvarqne ceni.pdfДата отваряне цени - 31.07.2015 от 10.00 часа459 КБ28.07.2015г. 15:20:25ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия1800 КБ31.07.2015г. 14:07:00ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия4360 КБ31.07.2015г. 14:07:15ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 3 Комисия1523 КБ31.07.2015г. 14:07:38ч.
Свали този файл (Reshenie 358-31.07.2015 g.pdf)Reshenie 358-31.07.2015 g.pdfРешение 358/31.07.2015 г.- Класиране451 КБ31.07.2015г. 14:08:30ч.
Свали този файл (D-r 84-17.08.2015 g.pdf)D-r 84-17.08.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор6629 КБ19.08.2015г. 13:16:34ч.
Свали този файл (Предлагана цена_Дерманци.pdf)Предлагана цена_Дерманци.pdfЦеново предложение към Договора15436 КБ19.08.2015г. 13:16:56ч.
Свали този файл (Тех.предложение_Дерманци.pdf)Тех.предложение_Дерманци.pdfТехническо предложение към Договора1160 КБ19.08.2015г. 13:17:11ч.
Свали този файл (D-r 84-17.08.15 g.pdf)D-r 84-17.08.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.757 КБ12.09.2015г. 08:36:12ч.
Свали този файл (D-r 84_17.08.2015 g.pdf)D-r 84_17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания от 01.09.2015 г.-03.10.2015 г.813 КБ14.10.2015г. 16:05:16ч.
Свали този файл (D--r 84-17.08.2015 g.pdf)D--r 84-17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.789 КБ18.11.2015г. 11:05:16ч.
Свали този файл (D-r 84-17.08.2015 г.pdf)D-r 84-17.08.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г. - окончателно плащане779 КБ18.12.2015г. 11:15:36ч.
Свали този файл (osvob.garanciq-PK-022.pdf)osvob.garanciq-PK-022.pdfИнформация за освободена гаранция708 КБ28.12.2015г. 10:38:26ч.