Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000023                 ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Луковит”

1. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
2.Обект на поръчката : услуга
3. Код съгласно класификатора: 90511200 – Услуги по събиране на битови отпадъци; 90511400 – услуги по събиране на смет; 90513000 – услуги по превоз на отпадъци; 90530000 – експлоатация на депа за отпадъци;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 497 000.00 / четиристотин деветдесет и седем хиляди лева / лева без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срокът на действие на договора е 18 /осемнадесет/ месеца, след влизането му в сила, съгласно условията на договора.
6. Утежняващи обстоятелства: *При влизане в сила на разрешение за ползване на обект: „Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, в изпълнение на сключен Договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“ по ОПОС, дейностите по депониране на отпадъците отпада от предмета на поръчката.
7. показател за избор: икономически най-изгодна оферта, на база комплексен коефицент Ко – определен по следната формула: КО = Р x 50% + СР x 10% + ПЦ x 40%
I. РАБОТНА ПРОГРАМА (Р) – Максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на показателя (Р) в комплексната оценка е 50%;
II.СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за отпадъци (СР) – Максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на показателя СР в комплексната оценка е 10%;
III.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) – предложена от участника обща цена за изпълнение на поръчката – максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на показателя ПЦ в комплексната оценка е 40%.
8. Място за получаване на документацията: От 15.06.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.07.2015 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 28.07.2015 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=671724&newver=2)case2.phpРешение АОП0 КБ15.06.2015г. 16:47:21ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=671725&newver=2)case2.phpОбявление АОП0 КБ15.06.2015г. 16:47:52ч.
Свали този файл (smet.zip)smet.zipДокументация350 КБ15.06.2015г. 16:48:32ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235363836)pageИформация към преписката на АОП с Уникален номер 00369-2015-00120 КБ13.07.2015г. 11:56:57ч.
Свали този файл (PROTOKOL_1 Komisiq.pdf)PROTOKOL_1 Komisiq.pdfПротокол 1 Комисия2144 КБ24.08.2015г. 17:01:33ч.
Свали този файл (PROTOKOL_2 Komisiq.pdf)PROTOKOL_2 Komisiq.pdfПротокол 2 Комисия1612 КБ24.08.2015г. 17:02:00ч.
Свали този файл (PROTOKOL_3 Komisiq.pdf)PROTOKOL_3 Komisiq.pdfПротокол 3 Комисия1579 КБ24.08.2015г. 17:02:14ч.
Свали този файл (Reshenie 391-24.08.2015 g.pdf)Reshenie 391-24.08.2015 g.pdfРешение 391/24.08.2015 г.366 КБ24.08.2015г. 17:02:49ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=686681&newver=2)case2.phpАОП Информация за сключен Договор0 КБ10.09.2015г. 09:54:14ч.
Свали този файл (D-r 91-09.09.2015 g.pdf)D-r 91-09.09.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор4925 КБ10.09.2015г. 09:55:04ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора11298 КБ10.09.2015г. 09:55:21ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора8208 КБ18.09.2015г. 16:43:00ч.
Свали този файл (Info. osvobodena Garanciq.pdf)Info. osvobodena Garanciq.pdfИнформация за освободени гаранции за участие687 КБ25.09.2015г. 10:50:30ч.
Свали този файл (d--r 91-09.09.2015 g.pdf)d--r 91-09.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.807 КБ18.11.2015г. 11:37:24ч.
Свали този файл (D-r 91-09.09.2015 г.pdf)D-r 91-09.09.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.814 КБ18.12.2015г. 13:27:45ч.
Свали този файл (D--r_91-09.09.2015 g.pdf)D--r_91-09.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.740 КБ19.01.2016г. 15:35:40ч.
Свали този файл (D_r_91_09.09.2015 g.pdf)D_r_91_09.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.744 КБ15.02.2016г. 09:38:44ч.
Свали този файл (D-r__91-09.09.2015 g.pdf)D-r__91-09.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.830 КБ17.03.2016г. 11:21:07ч.
Свали този файл (D-_r 91-09.09.2015 g.pdf)D-_r 91-09.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.816 КБ18.04.2016г. 10:26:38ч.
Свали този файл (D-r_-91.09.09.2015 g_.pdf)D-r_-91.09.09.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.766 КБ18.05.2016г. 14:31:34ч.
Свали този файл (Д-р_91_09.09.2015 г..pdf)Д-р_91_09.09.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.770 КБ29.06.2016г. 09:39:46ч.
Свали този файл (D--r_91--09.09.2015 g.pdf)D--r_91--09.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.835 КБ19.07.2016г. 10:57:00ч.
Свали този файл (d-r  91_09-09-2015-g.pdf)d-r 91_09-09-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.768 КБ10.08.2016г. 14:07:17ч.
Свали този файл (Д-р 91-09.09.2015 г.pdf)Д-р 91-09.09.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.773 КБ15.09.2016г. 10:03:24ч.
Свали този файл (Д-р_91-09.09.2015 год.pdf)Д-р_91-09.09.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.770 КБ18.10.2016г. 15:44:07ч.
Свали този файл (Дог-р 91-09.09.2015 год.pdf)Дог-р 91-09.09.2015 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.759 КБ16.11.2016г. 09:53:05ч.
Свали този файл (Info.izp.dogovor 91-09.09.2015 g.pdf)Info.izp.dogovor 91-09.09.2015 g.pdfИнформация изпълнен Договор 91/09.09.2015 г. - АОП -8911541933 КБ29.01.2019г. 11:42:08ч.
Свали този файл (Osvob.Garanciq.pdf)Osvob.Garanciq.pdfОсвободена Гаранция по Договор 91-09.09.2015 г.592 КБ25.01.2024г. 08:47:58ч.