Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000018

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

ДО
„СЕЛКО 7” ЕООД, ЕИК 121301876
гр. София 1303,
община Столична,
район „Възраждане”,
бул. „Христо Ботев” № 119,
вх.1, ет.5, ап.27

ПОКАНА
за участие в процедура на Договаряне без обявление
УВАЖАЕМИ Г-Н РИЗОВ,
1. На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с Решение №203 от 15.05.2015 г. за откриване на процедура на Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на обект: “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда с адрес ул. „Христо Ботев” № 26, гр. Луковит, както и прилежащото дворно пространство", Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Община Луковит.
2. Изисквания за изпълнението на поръчката - дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.
3.Код съгласно класификатора: Код- 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи. 71248000- Контрол на проекта и документация; 71247000 (Контрол на строителните работи)
4. Прогнозна стойност на поръчката – 2 200.00 лв.без ДДС :
5. Срок за изпълнение на поръчката е 90 (словом: Деведесет) календарни дни съгласно техническата оферта на Изпълнителя на СМР и до срока за издаване на разрешение за ползване на обекта.
5. Технически възможности и квалификация: Списък на квалифицирания персонал, който ще вземе участие в изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на квалифицирания персонал, който ще отговаря за извършване на услугата и Удостоверения за пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.
6.Начин на финансиране – Дейностите по реализиране на проекта се финансират със средства от бюджета на Община Луковит, както следва:
- Авансово плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка, в срок до 10 дни от започване изпълнението на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
- Окончателно плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 дни от приемане на извършената работа и подписване на Приемо-предавателен протокол.
7.Показател за избор – “най- ниска цена”.
8.Одобрявам изискванията и количествата към предмета на поръчката по т.1: „Осъществяване на авторски надзор на обект: “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда с адрес ул. „Христо Ботев” № 26, гр. Луковит, както и прилежащото дворно пространство"
9. В срок до 12: 00 часа на 26.05.2015 г. да ми се представят ценови предложения, според указанията в документацията и приложените образци.
10. Срок за валидност на офертите : 40 дни от датата на подаване.
11. Отваряне на офертите на участниците: Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 203-15.05.2015 g.pdf)Reshenie 203-15.05.2015 g.pdfРешение АОП3148 КБ15.05.2015г. 16:43:24ч.
Свали този файл (Pokana bez obqvlenie-signed.pdf)Pokana bez obqvlenie-signed.pdfПокана-Договаряне без обявление1851 КБ15.05.2015г. 16:44:11ч.
Свали този файл (avtorski 1-2 etaj.zip)avtorski 1-2 etaj.zipДокументация5233 КБ15.05.2015г. 16:45:09ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234373135)pageИнфо.преписка към АОП с Уникален номер 00369-2015-00090 КБ13.07.2015г. 12:02:29ч.
Свали този файл (Doklad komisiq.pdf)Doklad komisiq.pdfДоклад на комисията925 КБ09.06.2015г. 17:20:04ч.
Свали този файл (Reshenie 231-08.06.2015.pdf)Reshenie 231-08.06.2015.pdfРешение 231/08.06.2015 г.677 КБ09.06.2015г. 17:21:10ч.
Свали този файл (Dogovor 62-09.06.2015 g.pdf)Dogovor 62-09.06.2015 g.pdfДоговор с изпълнител9522 КБ11.06.2015г. 17:21:34ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора1006 КБ11.06.2015г. 17:26:02ч.
Свали този файл (D-r 62-09.06.2015 g.pdf)D-r 62-09.06.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.764 КБ14.07.2015г. 13:15:26ч.
Свали този файл (Д-р 62-09.06.2015 g.pdf)Д-р 62-09.06.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.494 КБ11.08.2015г. 14:23:21ч.
Свали този файл (D-r 62-09.06.15 g.pdf)D-r 62-09.06.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г. - окончателно753 КБ12.09.2015г. 08:25:46ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=692073&newver=2)case2.phpАОП-Инфо. за изпълнен Д-р 62/09.06.2015 г.0 КБ24.11.2015г. 09:24:52ч.