Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000007  OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 11/14.01.2015 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО005/10/2.10/07/22.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 1 193 300 лв.без ДДС
4. Количество и обем: „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит”, по която ще се осъществява доставката, предмет на поръчката, обхваща следните обекти на доставка:
1. За Регионалното депо:
1.1. Компактор за уплътняване на твърди битови отпадъци - 1 бр.;
1.2. Колесен товарач с права и обратна лопата (Комбиниран багер-товарач) – 1 бр.;
Допълнителни механизми към колесен товарач:
1.3. Кофа за почистване за канали с ширина 40 – 60 сm.– 1 бр.;
1.4. Четка за метене с механизъм за почистване – 1 бр.;
1.5. Лопата за обръщане на компостни редове - единична, > 100 cm – 1 бр.;
1.6. Булдозерна дъска – гребло за сняг единична с ширина > 250 cm – 1 бр.
1.7. Трактор с 10 тонно ремарке – 1 бр.
1.8. Контейнеровоз с ремарке - бордови камион с дизелов двигател оборудван със съоръжение за товарене и разтоварване на контейнери – 30 m3 /предмет на доставката е и ремаркето/, - 1 бр.
Подробно описание на обектите на доставка е дадено в Техническите спецификации към документацията.
5. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 6 (шест) месеца.
6. Схема на плащане: Плащанията ще се извършват по следната схема: авансово плащане, междинно плащане и окончателно плащане.
• Авансовото плащане – в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора, след представянето на фактура с искане за авансово плащане, придружена с гаранция за аванс от страна на Изпълнителя; Изпълнителят представя на Възложителя фактура за авансово плащане в срок до 20 (двадесет) дни от подписването на настоящия договор. Авансовото плащане е платимо до 30-я (тридесетия) ден от датата на представяне на фактурата на Възложителя. Гаранцията за авансово плащане се възстановява на Изпълнителя след извършена доставка в размер на изплатения аванс.
• Междинни плащания за всяка от механизациите и мобилното технологично оборудване, предмет на настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) работни дни от подписване на приемо-предавателни протоколи за съответната изпълнена доставка, с подписването на приемателно-предавателен протокол между Изпълнителя и определения представител на Възложителя и одобряването на представената от Изпълнителя оригинална фактура;
• Окончателното разплащане се извършва до 30 /тридесет дни/ след приемането на последната от механизация/технологично мобилно оборудване, предмет на договора, с подписването на приемателно-предавателен протокол между Изпълнителя и определения представител на Възложителя и одобряването на представената от Изпълнителя оригинална фактура
7. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Техническа оценка на предложението – максимален брой точки 60.
Подпоказател ТО1 е оценката на предлагания от участник срок за гарантиране качеството на доставеното оборудване и механизация с максимален брой точки - 30 точки.
Подпоказател ТО2 е оценката за предлагано от участник време за реакция при възникване на дефект/прекъсване в работата на оборудването през гаранционния срок с максимален брой точки - 30 точки
Финансовата оценка – ФО е с максимална стойност 40 т.
8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки под № 642454, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача, в срок до 24.02.2015 год. 17:00 часа.
9. Офертите да бъдат отворени на: 25.02.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (1 Kniga I-Ukazania za uchastie-mm.docx)УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 140 КБ14.01.2015г. 13:50:21ч.
Свали този файл (RESHENIE 11-depo.pdf)Решение 1645 КБ14.01.2015г. 13:51:09ч.
Свали този файл (obavlenie depo.pdf)Обявление на поръчкатадиректива 2004/18/ЕО6237 КБ14.01.2015г. 13:54:00ч.
Свали този файл (11 Kniga III_Obrazci.zip)ОбразциОбразци и тех.изисквания885 КБ14.01.2015г. 13:55:45ч.
Свали този файл (stanovishte PK.pdf)Становищена на АОПза осъществен предварителен контрол2597 КБ14.01.2015г. 13:56:04ч.
Свали този файл (prilojenie 3 PK.pdf)Приложение № 3за коригиране на документите съгласно становището1575 КБ14.01.2015г. 13:56:49ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230373433)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00010 КБ13.07.2015г. 13:20:56ч.
Свали този файл (doklad ПК- ОС-76.pdf)doklad ПК- ОС-76.pdfДоклад за осъществен предварителен контрол732 КБ21.01.2015г. 14:49:39ч.
Свали този файл (korekcia teh.specif..pdf)korekcia teh.specif..pdfУведомително за корекция на тех.спецификация1935 КБ24.01.2015г. 11:04:38ч.
Свали този файл (Obr. 14_Techn_Oferta.doc)Obr. 14_Techn_Oferta.docКорекция на Обр.14 на тех.оферта182 КБ24.01.2015г. 11:05:23ч.
Свали този файл (ToR rev final.docx)ToR rev final.docxКорекция на тех.спецификация93 КБ24.01.2015г. 11:06:01ч.
Свали този файл (reshenie promana mashini depo.pdf)reshenie promana mashini depo.pdfРешение промяна1700 КБ24.01.2015г. 13:48:47ч.
Свали този файл (Otgovor na vaprosi.pdf)Otgovor na vaprosi.pdfРазяснения6409 КБ28.01.2015г. 16:29:32ч.
Свали този файл (Reshenie Udyljavane na sroka.pdf)Reshenie Udyljavane na sroka.pdfРешение удължаване на срока2924 КБ30.01.2015г. 12:53:44ч.
Свали този файл (Odgovor na vapros 943.pdf)Odgovor na vapros 943.pdfРазяснения 1263 КБ18.02.2015г. 15:41:39ч.
Свали този файл (Vaprosi i otgovori.pdf)Vaprosi i otgovori.pdfРазяснения 21007 КБ25.02.2015г. 14:53:22ч.
Свали този файл (Iskane Udyljavane sroka.pdf)Iskane Udyljavane sroka.pdfИскане удължаване на срока484 КБ04.03.2015г. 14:45:26ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652098&newver=2)Връзка АОП РешениеИскане удължаване на срока0 КБ04.03.2015г. 14:48:35ч.
Свали този файл (otgovor vapros.pdf)otgovor vapros.pdfРазяснения 3557 КБ11.03.2015г. 15:33:16ч.
Свали този файл (Protokol 1 komisiq.pdf)Protokol 1 komisiq.pdfПротокол 1 Комисия5782 КБ31.03.2015г. 16:18:18ч.
Свали този файл (Protokol 2 komisiq.pdf)Protokol 2 komisiq.pdfПротокол 2 Комисия2954 КБ31.03.2015г. 16:18:38ч.
Свали този файл (data cena.pdf)дата отваряне ценаСъобщение за отваряне на цени1004 КБ28.04.2015г. 14:49:14ч.
Свали този файл (protokol3-depo.pdf)протокол № 3 разглеждане на техническо предложение3006 КБ28.04.2015г. 14:50:08ч.
Свали този файл (Protokol - 4 -.pdf)Protokol - 4 -.pdfПротокол 4 Комисия2478 КБ19.05.2015г. 13:51:44ч.
Свали този файл (Reshenie 207-18.05.2015 g.pdf)Reshenie 207-18.05.2015 g.pdfРешение 207937 КБ19.05.2015г. 14:00:46ч.
Свали този файл (Garanciq-oswobojdavane ESB.pdf)Garanciq-oswobojdavane ESB.pdfИнформация за гаранция762 КБ01.07.2015г. 14:02:45ч.
Свали този файл (Z-d 612-12.10.2015 g.pdf)Z-d 612-12.10.2015 g.pdfОТТЕГЛЯМ Решение 207/18.05.2015 г.1330 КБ30.11.2015г. 16:25:57ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол Комисия3212 КБ04.12.2015г. 15:41:44ч.
Свали този файл (Data otv.ceni.pdf)Data otv.ceni.pdfДата отваряне цени - 09.12.2015 от 13.00 часа1034 КБ04.12.2015г. 15:43:20ч.
Свали този файл (protokol 3.pdf)protokol 3protokol 31692 КБ09.12.2015г. 16:47:34ч.
Свали този файл (reshenie klasirane.pdf)reshenie klasiranereshenie549 КБ09.12.2015г. 16:49:14ч.
Свали този файл (Info. za vazlojena porashka.pdf)Info. za vazlojena porashka.pdfИнформация за възложена поръчка5691 КБ23.12.2015г. 16:53:55ч.
Свали този файл (D-r 134-23.12.2015 g.pdf)D-r 134-23.12.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор18120 КБ23.12.2015г. 16:54:46ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора6052 КБ23.12.2015г. 16:55:14ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора1726 КБ23.12.2015г. 17:06:44ч.
Свали този файл (D-r  134-23.12.2015 g.pdf)D-r 134-23.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. - окончателно плащане - 28.12.2015 г.754 КБ29.12.2015г. 17:18:25ч.
Свали този файл (info.prekl.D-r 134-23.12.2015 g.pdf)info.prekl.D-r 134-23.12.2015 g.pdfИнормация АОП за изпълнен договор2637 КБ06.01.2016г. 15:53:44ч.
Свали този файл (Info.osv.garanciq.pdf)Info.osv.garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция691 КБ07.01.2016г. 15:50:38ч.
Свали този файл (Garanciq osv.pdf)Garanciq osv.pdfИнформация за освободена гаранция735 КБ15.03.2016г. 16:09:33ч.