Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000004

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 634/03.11.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване на обект: „Ремонт /реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)”
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 45 000 лв.без ДДС
5. Количество и обем: Изготвяне на технически/работен проект в съответствие със Задание за проектиране на обект: „Ремонт/реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)” (съгласно изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти)
o Обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите.
o Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради съгласно Наредба №16-1057 от 12.2009 г.
6. Схема на плащане: Заплащането на цената на поръчката ще се извършва по следната схема: Авансово плащане - Възложителят заплаща авансово плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора при подписването на договора срещу представена фактура за авансово плащане от страна на Изпълнителя; Авансовото плащане е платимо до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряването на фактурата на Възложителя. Окончателно плащане – Възложителят заплаща 50 % от стойността на договора след приемане на работата от Възложителя и издаване на фактура от Изпълнителя. Окончателното плащане е платимо до 10 календарни дни от датата на представяне на фактурата и подписването на приемо-предавателен протокол на изработените материали.
7. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:
1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект по работни части, технически паспорт с конструктивно обследване и доклад и Сертификатът за енергийното обсбедване-П - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 40%.
2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с документацията (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 10%.
3. Предложена цена (Ц) - с тежест 50% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100
Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = П х 40% + Р х 10% + Ц х 50%


8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявление за общестевна поръчка в Регистъра на обществените поръчки под № 631644, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - рубрика " Профил на купувача” в срок до 03.12.2014 год. 17:00 часа.
9. Офертите да бъдат отворени на: 04.12.2014г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=631644)Връзка към АОП№ 6316440 КБ04.11.2014г. 14:58:40ч.
Свали този файл (dokumentacia.zip)документация на поръчката 4328 КБ04.11.2014г. 15:02:11ч.
Свали този файл (7020-7118.pdf)Отговор 1Въпрос с вх. № 02-7020/06.11.14г.632 КБ12.11.2014г. 16:38:20ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 17758 КБ09.02.2015г. 13:43:52ч.
Свали този файл (Saobshtenie za otvarqne na ceni.pdf)Saobshtenie za otvarqne na ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени695 КБ26.02.2015г. 14:12:04ч.
Свали този файл (Reshenie 101.pdf)Reshenie 101.pdfР-ние класиране участниците697 КБ11.03.2015г. 15:36:35ч.
Свали този файл (Infor. za sklushen Dogovor AOP.pdf)Infor. za sklushen Dogovor AOP.pdfАОП Информация за сключен Договор5124 КБ15.04.2015г. 16:25:54ч.
Свали този файл (por.000004 Dogovor 36-14.04.2015 g.pdf)por.000004 Dogovor 36-14.04.2015 g.pdfДоговор4048 КБ17.04.2015г. 10:30:21ч.
Свали този файл (Tehnishesko predlojenie.pdf)Tehnishesko predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора614 КБ17.04.2015г. 10:30:50ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора557 КБ17.04.2015г. 10:31:01ч.
Свали този файл (Dogovor 36-14.04.2015 g.pdf)Dogovor 36-14.04.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2015 г.770 КБ12.06.2015г. 09:17:15ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138393337)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2014-00080 КБ13.07.2015г. 14:05:43ч.
Свали този файл (D-r 36-14.04.2015 g.pdf)D-r 36-14.04.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.-ОКОНЧАТЕЛНО920 КБ14.07.2015г. 11:04:13ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция428 КБ20.08.2015г. 11:49:24ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=678736&newver=2)case2.phpАОП-Инфо. за изпълнен Д-р 36/14.04.2015 г.0 КБ24.11.2015г. 09:07:16ч.