Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000008

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/
I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Договаряща администрация.
Договарящата администрация, отговаряща за изпълнението на проекта е Община Луковит.
1.2 Начин на финансиране.
Дейностите по реализиране на договор 11/321/01415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

IІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Целта на поръчката е осъществяването на авторски надзор на обекта съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от Проектанта за изпълнение на етапи от строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и съгласуване на екзекутивите – изготвени от строителя.
Успешното реализиране на обекта по договор „"Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ се гарантира с издаване на Разрешение за ползване на обекта. За целта е необходимо в целия период на строителството и до неговото завършване да се осъществи координация между строител, надзорник и проектант, изразяващо се не само в проследяване и контролиране на изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), но и в съвместно подписване на строителната документация (протоколи, актове, Заповедни книга, екзекутивна документация и т.н.), включително и при нужда промяна в работните проекти, което може да се осъществи само от проектанта на обекта.
Обекта, определени в обхвата на поръчката, ще бъде предмет на упражняване на авторски надзор:


IІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
3.1. Общи задължения на изпълнителят на настоящата обществена поръчка.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:
a) Да извършва авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл.160, ал. 1 от ЗУТ.
b) Да започне изпълнението по договора:

3.2. Проектантът трябва да осигури необходимата техническа и договорна помощ на Възложителя през периода на изпълнение и узаконяване/документиране на СМР до 15.07.2015 г. Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи:
• При подписване на протоколи и актове;
• При обсъждане и промяна на конструктивните решения;
• При одобряване на конструктивни решения;
• При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти;
• При изменение на проектни части по време на работа;
• Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на договорите: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/.
• след писмено предизвестие от Възложителя или упълномощено от него лице;
• Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице;
• Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност;
• Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и ВОД (временна организация на движението);
• Проектантът съгласува екзекутивни чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
• Проектантът изготвя междинни доклади след приемане на строителството за всеки един от обектите;
• Проектантът трябва да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора за проектиране и/или този договор и/или договора за строителство;
• Проектантът трябва да уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС;
• Проектантът трябва да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;
• Проектантът трябва да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непредвидени обстоятелства, като приложи съответните документи, доказващи наличието им;
• Проектантът трябва да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в договора.
• При необходимост да изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа.

3.3. Проектантът ще провежда най-вече следните дейности:
• Упражняване на авторски надзор и вписването на констатации, забележки със Заповеди от него в Заповедната книга на обекта;
• Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете съобразно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след покана от Възложителя;
• обсъждане и промяна на конструктивните решения при нужда;
• изготвяне на ревизирани чертежи/проекти при нужда;
• изменение на проектни части по време на работа при нужда;
• Посещение на всички съоръжения при всеки дефект или повреда след писмена покана от Възложителя, които ще изискват намесата на Строителя за тяхното отстраняване чрез даване на решение от него;
• Изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на Разрешение за ползване на обектите, но не по-късно от 15.07.2015 г.;
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:
A) Българското законодателство и в частност на:
• Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
• Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане - Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.), Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.), и др.;
• Законодателството в областта на околната среда;
B) Български, европейски и международни норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръженията, предмет на договорите за строителство в обхвата на проекта;
C) Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато са приложими;

IV. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ
4.1. Екипи от експерти.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури Експертен състав за всеки от обектите, в обхвата на поръчката, както следва:
Ръководител на екип;
Експерти - Специалисти по следните части на проекта:
Геодезия
ПБЗ
Пожарна безопасност;
Конструктивна.
Организация на движението;
4.2. Задължения на експертите.
4.2.1. Задължения на ръководителите на екипи.
• Осъществяват комуникацията между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка с Възложителя, с Комисията за приемане на изпълнението на договора и с координатора на проекта, както и с другите участници в строителството;
• Подпомагат Възложителя, Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор при изпълнението, документирането на изпълнението на строително-монтажните работи;
• Управляват и координират дейностите на екипите от експерти;
• Съгласуват изготвяните от строителя екзекутивни документации;
• Подпомагат бързото разрешаване на всеки спор относно възможните технически решения;
• Информират Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат по време на строителството, като представя адекватни предложения и решения за тях;
• Наблюдават съответствието на изпълнението на строително-монтажните работи и влаганите строителни продукти с одобрените работни проекти;
Ръководителите на екипите трябва да са на разположение по време на действието на договора.
4.2.2. Задължения на експертите:
Експертите по отделните проектни части имат следните задължения:
• Наблюдават съответствието между изпълнените СМР и влаганите строителни продукти с одобрените проекти по съответната проектна част;
• Информират ръководителя на съответния екип за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на СМР по съответната част на одобрените проекти, като представя адекватни решения за тях и ги отразява в Заповедната книга;
• Подпомагат ръководителя на съответния екип при съгласуване на екзекутивната документация, изготвена от строителя;
Експертите трябва да са на разположение през целия период на договора.
V. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
Помещенията и оборудването, които Изпълнителят ще използва за целия период на договора се осигуряват от Изпълнителя и са за негова сметка. Всякакви разходи за комуникация (факс, email, телефон и т.н.), отопление, вода, електричество, всички разходи за размножаване на документи, печатане, както и за други услуги, свързани с успешното изпълнение на договора са за сметка на Изпълнителя.
След приключването на договора, съответното оборудване остава собственост на Изпълнителя.
В случай, че Изпълнителят не използва помещение и оборудване на мястото на строителството, разходите за командировките на ръководителите на екипите, експертите, както и на друг персонал по негова преценка, са за сметка на Изпълнителя.
VI. ДОКЛАДВАНЕ
6.1. Изисквания към Докладите
По време на изпълнението на договора за авторски надзор, Изпълнителят трябва да изготви и представи на Възложителя доклад след приемането на строителството за обектa.
Тези доклади ще отразяват цялостната работа на Изпълнителя по договора за авторски надзор за обектa, като се изброят всички забелязани проблеми, възникнали по време на строителството и дадените предложения за тяхното решаване.
Доклада се представят на Възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител на български език.
VII. РАБОТЕН ЕЗИК
Работният език на договора е български.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie 15.pdf)Решение 1843 КБ19.01.2015г. 17:23:43ч.
Свали този файл (pokana pat 1415.pdf)Покана 939 КБ19.01.2015г. 17:23:58ч.
Свали този файл (obrazci.zip)Образци 769 КБ19.01.2015г. 17:24:14ч.
Свали този файл (stanovishte AOP.pdf)stanovishte AOP.pdfСтановище АОП - Уникален номер 00369-2015-00021669 КБ27.01.2015г. 15:46:37ч.
Свали този файл (Reshenie i Doklad-.pdf)Reshenie i Doklad-.pdfРешение и Доклад2122 КБ16.02.2015г. 11:25:37ч.
Свали този файл (Infor.Sklushen Dogovor-.pdf)Infor.Sklushen Dogovor-.pdfИнформация за сключен Договор10549 КБ26.02.2015г. 15:48:41ч.
Свали този файл (AOP Infor.Sklushen Dogovor.pdf)AOP Infor.Sklushen Dogovor.pdfАОП Информация за сключен Договор5259 КБ26.02.2015г. 16:16:18ч.
Свали този файл (por. 000008 Dogovor 20-26.02.2015 g. plashtaniq.pdf)por. 000008 Dogovor 20-26.02.2015 g. plashtaniq.pdfИнфор.плащания м.03.2015 г.596 КБ15.04.2015г. 14:49:40ч.
Свали този файл (iNFO D-R 20-26.02.2015 g.pdf)iNFO D-R 20-26.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.04.2015 г.897 КБ08.05.2015г. 11:34:23ч.
Свали този файл (D-r 20-26.02.2015 g.pdf)D-r 20-26.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2015 г.842 КБ09.06.2015г. 15:38:01ч.
Свали този файл (D-r 20-26.02.2015 г.pdf)D-r 20-26.02.2015 г.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.779 КБ14.07.2015г. 10:23:09ч.
Свали този файл (Д-р 20-26.02.2015 g.pdf)Д-р 20-26.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.526 КБ12.08.2015г. 13:23:03ч.
Свали този файл (ANEKS-1 ot 24.08.2015 g. kam D-r 20-26.02.2015 g.pdf)ANEKS-1 ot 24.08.2015 g. kam D-r 20-26.02.2015 g.pdfСключен Анекс № 1 от 24.08.2015 год./към Д-ра672 КБ08.09.2015г. 15:34:31ч.
Свали този файл (Info D-r 20-26.02.2015 g.pdf)Info D-r 20-26.02.2015 g.pdfИнфор.плащания до 24.08.2015 г.793 КБ08.09.2015г. 16:23:02ч.
Свали този файл (D-r 20_26.02.2015 g.pdf)D-r 20_26.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г. към Анекс 1/24.08.2015 г. 774 КБ14.10.2015г. 16:42:21ч.
Свали този файл (Aneks_1-kam d-r 20-26.02.2015 g.pdf)Aneks_1-kam d-r 20-26.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г. - окончателно плащане774 КБ18.11.2015г. 11:24:33ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=698617&newver=2)case2.phpИнфо. за изпълнен Д-р 20/26.02.2015 г.0 КБ20.11.2015г. 17:37:42ч.