Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000145

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ на пристройка към съществуваща сграда на НУ "Инж. Георги Ив. Вълков" гр. Луковит в три обособени позиции:
1. Обзавеждане- доставка и монтаж
2. Оборудване- доставка и монтаж
3. Механизиран катерач за преодоляване на стълби предназначен за хора с увреждания -доставка и монтаж
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 39160000- Училищна мебелировка.
1. Прогнозна стойност на поръчката – 65 886,00 без ДДС финансирана по ПМС № 348 от 18 декември 2019 година на МС.
2. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите е максимум 6/шест/ календарни месеца.
3. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
4. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 30.03.2020 год.
5. Дата на отваряне на получените оферти: 31.03.2020 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, стая № 40.
6. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
7. Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 149-09.03.2020 g.pdf)Reshenie 149-09.03.2020 g.pdfРешение 149/09.03.2020 г. - АОП - 9639381838 КБ09.03.2020г. 16:14:03ч.
Свали този файл (Obqvlenie-963943-09.03.2020 g.pdf)Obqvlenie-963943-09.03.2020 g.pdfОбявление АОП-963943/09.03.2020 г3751 КБ09.03.2020г. 16:14:46ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - 00369-2020-00068745 КБ09.03.2020г. 16:15:21ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП89 КБ09.03.2020г. 16:16:08ч.
Свали този файл (Razqsnenie_1.pdf)Razqsnenie_1.pdfРазяснения691 КБ20.03.2020г. 17:10:07ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 113610 КБ28.07.2020г. 14:26:31ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 25078 КБ18.08.2020г. 16:11:47ч.
Свали този файл (Reshenie 408-18.08.2020 g.pdf)Reshenie 408-18.08.2020 g.pdfРешение 408/18.08.2020 г. за избор на Изпълнител Обособени позиции 1; 2 и 31141 КБ18.08.2020г. 17:02:18ч.