Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000144         ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“ финансиран по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP00I-7.001 – улици.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45233140 „Пътни работи“
4. Прогнозна стойност на поръчката – 1 070 788.17 лева (един милион седемдесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и седемнадесет стотинки) без ДДС, за обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“:
1. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях по улица "Кирил и Методий", както следва от ул. "Възраждане" до ул. "Гео Милев" - 77 м.л. и от ОК 342 (ул. “Гео Милев“) до ОК 540 (ул. “Петко Д. Петков“) - 737 м.л., общо , общо 814 л.м или 9289 кв. м асфалтова настилка с определена референтна стойност в размер на 48,70 лв. на м2 и 4251 кв.м тротоари с определена референтна стойност в размерна 27,92 ст., общо в размер до 571 092,71 лв. без ДДС.
2. Ремонт ул. “Симов дол“ участък: km 0+060.00 - km 0+775.00 (от ОК 14 до ОК 156, ул. "Съединение") - 715 м.л., или 61 081 м2 асфалтова настилка с определена референтна стойност в размер на 65,87 лв. без ДДС на м2 и тротоари 3 398 м2 с определена референтна стойност в размер на- 27,24 лв. без ДДС на м2, общо в размер до 499 695,46 лв. без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - Срокът на изпълнение - максимум 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 30.03.2020 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 31.03.2020 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 148-09.03.20120 g.pdf)Reshenie 148-09.03.20120 g.pdfРешение 148/09.03.2020 г. - АОП - 9637592705 КБ09.03.2020г. 11:59:17ч.
Свали този файл (Obqvlenie-963759.pdf)Obqvlenie-963759.pdfОбявление АОП-963759/09.03.2020 г4016 КБ09.03.2020г. 11:59:52ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - 00369-2020-00051467 КБ09.03.2020г. 13:26:02ч.
Свали този файл (е-ЕЕДОП.zip)е-ЕЕДОП.zipе-ЕЕДОП97 КБ09.03.2020г. 13:26:28ч.
Достъп по връзката (https://op.lukovit.bg/attachments/article/260/proekti.rar)proekti.rarПроекти0 КБ09.03.2020г. 13:52:52ч.
Свали този файл (Razqsneniq_1.pdf)Razqsneniq_1.pdfРазяснения 11070 КБ24.03.2020г. 16:02:48ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.docx)Teh.predlojenie.docxТехническо предложение114 КБ24.03.2020г. 16:14:11ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 116889 КБ15.06.2020г. 16:43:26ч.
Свали този файл (Saob.cenovi oferti.pdf)Saob.cenovi oferti.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 07.07.2020 г от 10:00 часа432 КБ01.07.2020г. 15:10:27ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 215879 КБ23.07.2020г. 14:48:56ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 32678 КБ23.07.2020г. 14:49:38ч.
Свали този файл (Reshenie 372-23.07.2020 g.pdf)Reshenie 372-23.07.2020 g.pdfРешение 372/23.07.2020 г. за избор на Изпълнител906 КБ23.07.2020г. 14:50:09ч.
Свали този файл (dogovor 98.pdf)dogovor 98.pdfДоговор 98/09.09.2020 г. - ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД11756 КБ09.09.2020г. 17:32:32ч.
Свали този файл (tehn. pr. PP Pleven.pdf)tehn. pr. PP Pleven.pdfТехническо предложение8283 КБ09.09.2020г. 17:33:12ч.
Свали този файл (cena PP Pleven.pdf)cena PP Pleven.pdfЦеново предложение8591 КБ09.09.2020г. 17:33:48ч.
Свали този файл (info dog 98 simov dol dfz.pdf)info dog 98 simov dol dfz.pdfОбявление за възложена поръчка - АОП - 9936442848 КБ09.09.2020г. 17:35:23ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.dogovor 98-09.09.2020.pdf)Obqv.prikl.dogovor 98-09.09.2020.pdfОбявление АОП- 1031687/15.03.2022 г. приключен Договор 98/09.09.2020 г.1219 КБ15.03.2022г. 16:35:34ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq D-r 98-09-09-2020.pdf)Osv.Garanciq D-r 98-09-09-2020.pdfОсвободена Гаранция Договор 98/09.09.2020 г.504 КБ21.03.2022г. 16:28:12ч.