Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000137                 ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“ финансиран по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP00I-7.001 – улици.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45233140 „Пътни работи“
4. Прогнозна стойност на поръчката – 1 070 788.17 лева (един милион седемдесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и седемнадесет стотинки) без ДДС, за обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“:
1. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях по улица "Кирил и Методий", както следва от ул. "Възраждане" до ул. "Гео Милев" - 77 м.л. и от ОК 342 (ул. “Гео Милев“) до ОК 540 (ул. “Петко Д. Петков“) - 737 м.л., общо , общо 814 л.м или 9289 кв. м асфалтова настилка с определена референтна стойност в размер на 48,70 лв. на м2 и 4251 кв.м тротоари с определена референтна стойност в размерна 27,92 ст., общо в размер до 571 092,71 лв. без ДДС.
2. Ремонт ул. “Симов дол“ участък: km 0+060.00 - km 0+775.00 (от ОК 14 до ОК 156, ул. "Съединение") - 715 м.л., или 61 081 м2 асфалтова настилка с определена референтна стойност в размер на 65,87 лв. без ДДС на м2 и тротоари 3 398 м2 с определена референтна стойност в размер на- 27,24 лв. без ДДС на м2, общо в размер до 499 695,46 лв. без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - Срокът на изпълнение - максимум 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 20.01.2020 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти:21.01.2020 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-494-17.12.2019-950125.pdf)Reshenie-494-17.12.2019-950125.pdfРешение 494/17.10.2019 г.- 9501252369 КБ18.12.2019г. 16:28:53ч.
Свали този файл (Obqvlenie-950127.pdf)Obqvlenie-950127.pdfОбяваление АОП - 950127/18.12.2019 г.3928 КБ18.12.2019г. 16:29:46ч.
Достъп по връзката (/attachments/article/251/Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация AOP 00369-2019-00180 КБ18.12.2019г. 16:56:01ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП95 КБ18.12.2019г. 16:51:47ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения419 КБ31.12.2019г. 09:57:29ч.
Свали този файл (Razqsneniq_2.pdf)Razqsneniq_2.pdfРазяснения 2724 КБ10.01.2020г. 16:37:58ч.
Свали този файл (Raqsneniq_3.pdf)Raqsneniq_3.pdfРазяснения 3766 КБ14.01.2020г. 15:45:35ч.
Свали този файл (Решение -ПРЕКРАТЯВАМ.pdf)Решение -ПРЕКРАТЯВАМ.pdfРешение 34/17.01.2020 г. - ПРЕКРАТЯВАМ782 КБ17.01.2020г. 16:35:15ч.
Свали този файл (Obqvlenie-PREKRATQVAM-958969.pdf)Obqvlenie-PREKRATQVAM-958969.pdfОбявление АОП-958969/07.02.2020 г. - ПРЕКРАТЯВАМ2779 КБ07.02.2020г. 16:31:46ч.