Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Октомври 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000134

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: инженеринг – проектиране и строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 412 000.00 (четиристотин и дванадесет хиляди) лева без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - Общият срок за изпълнение на поръчката е 225 (двеста двадесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорите ще бъдат сключени под условие.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 28.10.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 29.10.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 382-01.10.2019 g.pdf)Reshenie 382-01.10.2019 g.pdfРешение 382/01.10.2019 г.- 9363582039 КБ01.10.2019г. 16:50:41ч.
Свали този файл (Obqvlenie - 936361.pdf)Obqvlenie - 936361.pdfОбявалениеАОП - 936361/01.10.2019 г.4038 КБ01.10.2019г. 16:51:16ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-001510036 КБ01.10.2019г. 16:51:39ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП96 КБ01.10.2019г. 17:12:57ч.