Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000130         ПРИКЛЮЧЕНА     

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на Строителен надзор по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор по договор № BG06RDNP00I-7.001-01/ 09.05.2019 г. на обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP00I-7.001 – улици.
Обособена позиция № 2: Строителен надзор по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г. на обект: „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP00I-7.006 – площи.
Обособена позиция № 3: Строителен надзор на обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“.
Обособена позиция № 4: Строителен надзор на обект: „Реновиране на спортна площадка «Калоян-Бежаново» в с.Бежаново, Община Луковит” възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуга.
3. КОД СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАТОРА: СРV 71521000– СТРОИТЕЛEН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 48 260,00 лева (четиридесет и осем хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС, разпределени както следва:
1. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер 21 400,00 лева (двадесет и една хиляди и четиристотин лева) без ДДС, одобрени за финансиране на строителен надзор за обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“.
2. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер 12 000,00 лева (дванадесет хиляди лева) без ДДС, одобрени за финансиране на строителен надзор за обект: „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“.
3 Строителен надзор на „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 13 700,00 (тринадесет хиляди и седемстотин) лева.
4 На основание чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят си запазва правото да възложи обособена позиция № 4 – Строителен надзор на обект: „Реновиране на спортна площадка «Калоян-Бежаново» в с.Бежаново, Община Луковит” по реда съответстващ на индивидуалната стойност на позицията, която е в размер на 1 160 лв. без ДДС,
5 Продължителност на поръчката – Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
6 В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорите ще бъдат сключени под условие.
7 Всеки участник има право да участва с оферта само за една обособена позиция, на основание чл.46, ал.5 от ЗОП.
8 Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
9 Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.09.2019 год.
10 Дата на отваряне на получените оферти: 01.10.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 345-932042.pdf)Reshenie 345-932042.pdfРешение 345/05.09.2019 г.- 9320422800 КБ05.09.2019г. 16:54:54ч.
Свали този файл (Obqvlenie-932043.pdf)Obqvlenie-932043.pdfОбявалениеАОП - 932043/05.09.2019 г.7151 КБ05.09.2019г. 16:55:30ч.
Свали този файл (dokumentaciq.rar)dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0013916 КБ05.09.2019г. 16:56:56ч.
Свали този файл (espd-request sn 4 poz.zip)espd-request sn 4 poz.zipе-ЕЕДОП - 4 позиции100 КБ05.09.2019г. 16:57:21ч.
Свали този файл (grgr proekti.rar)grgr proekti.rarПроекти Градска градина88429 КБ05.09.2019г. 16:58:12ч.
Свали този файл (ulici proekt.rar)ulici proekt.rarПроекти улици67803 КБ05.09.2019г. 16:59:39ч.
Свали този файл (Proekti zakrvane smet.rar)Proekti zakrvane smet.rarПроекти закриване на сметище61333 КБ05.09.2019г. 17:00:23ч.
Свали този файл (Reshenie 384-03.10.2019 g-PREKRATQVAM.pdf)Reshenie 384-03.10.2019 g-PREKRATQVAM.pdfРешение 384/03.10.2019 г. - ПРЕКРАТЯВАМ об.позиция 2797 КБ03.10.2019г. 11:06:54ч.
Свали този файл (Obqv.Prekratqvam-943871.pdf)Obqv.Prekratqvam-943871.pdfОбявление - 943871/11.11.2019 г. - прекратявам Об.позиция 22687 КБ11.11.2019г. 13:22:42ч.
Свали този файл (Saobshtenie-ceni.pdf)Saobshtenie-ceni.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 05.05.2020 г от 13:00 часа770 КБ28.04.2020г. 16:32:23ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 110388 КБ15.05.2020г. 14:24:12ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 22984 КБ15.05.2020г. 14:24:30ч.
Свали този файл (Reshenie 239-15.05.2020 g.pdf)Reshenie 239-15.05.2020 g.pdfРешение 239/15.05.2020 г.1436 КБ15.05.2020г. 14:25:20ч.
Свали този файл (Reshenie 270-27.05.2020 g.pdf)Reshenie 270-27.05.2020 g.pdfРешение 270/27.05.2020 г. - ПРЕКРАТЯВАМ обособена позиция 31525 КБ27.05.2020г. 16:38:14ч.
Свали този файл (Obqvlenie AOP-984839.pdf)Obqvlenie AOP-984839.pdfОбявление АОП-984839/18.06.2020 г. - ПРЕКРАТЯВАМ об.позиция 32549 КБ18.06.2020г. 14:56:24ч.
Свали този файл (Dogovor 71-23.06.2020 g.pdf)Dogovor 71-23.06.2020 g.pdfДоговор 71/23.06.2020 г. - Обособена позиция 15311 КБ25.06.2020г. 15:01:46ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение - Об.позиция 117915 КБ25.06.2020г. 15:05:47ч.
Свали този файл (Cenovo predlijenie.pdf)Cenovo predlijenie.pdfЦеново предложение - Об.позиция 1659 КБ25.06.2020г. 15:06:16ч.
Свали този файл (Obqvl.vazl.porachka-985668.pdf)Obqvl.vazl.porachka-985668.pdfОбявление за възложена поръчка - АОП - 9856682822 КБ25.06.2020г. 15:07:10ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.dogovor 71-23.06.2019.pdf)Obqv.prikl.dogovor 71-23.06.2019.pdfОбявление АОП-1031685/15.03.2022 г. приключен Договор 71/23.06.2020 г.1154 КБ15.03.2022г. 16:29:19ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq D-r 71-23.06.2020.pdf)Osv.Garanciq D-r 71-23.06.2020.pdfОсвободена Гаранция Договор 71/23.06.2020 г.408 КБ21.03.2022г. 16:29:18ч.