Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000127         ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на Спортни екипи по чл.12, ал.1 от ЗОП за нуждите на Проект BG05M90P001-2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 55900000-9- Търговски услуги по продажби на дребно.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 21 898.17 лева (двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и седемнадесет стотинки) без ДДС финансирана по договор BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и договор BG05M9OP001-2.018-0002-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите е максимум 12/дванадесет/ календарни месеца, но не по- късно от 31.12.2020 г..
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 19.08.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 20.08.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, стая № 23.
9. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
10. Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 282-26.07.2019 g-924548.pdf)Reshenie 282-26.07.2019 g-924548.pdfРешение 282/26.07.2019 г.- 924545482216 КБ26.07.2019г. 11:42:25ч.
Свали този файл (Obqvlenie-924549.pdf)Obqvlenie-924549.pdfОбявление - 924549/26.07.2019 г.3080 КБ26.07.2019г. 11:42:54ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0012572 КБ26.07.2019г. 11:43:55ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП89 КБ26.07.2019г. 11:45:16ч.
Свали този файл (Protokol  1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 12062 КБ12.09.2019г. 09:27:52ч.
Свали този файл (Reshenie 349-12.09.2019 g.pdf)Reshenie 349-12.09.2019 g.pdfРешение 349/12.09.2019 г. - избор на изпълнител - ЕТ "Кристина Златкова"539 КБ12.09.2019г. 09:28:59ч.
Свали този файл (Dogovor 88-01.10.2019 g.pdf)Dogovor 88-01.10.2019 g.pdfДоговор 88/01.10.2019 г. - ЕТ Кристина Златкова4456 КБ02.10.2019г. 14:56:18ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение4318 КБ02.10.2019г. 14:57:01ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение2189 КБ02.10.2019г. 14:57:33ч.
Свали този файл (Obqvl.vazl.porachka-936564.pdf)Obqvl.vazl.porachka-936564.pdfИнформация за сключен Договор 88/01.10.2019 г. - ЕТ Кристина Златкова2563 КБ02.10.2019г. 14:58:04ч.
Свали този файл (Obqv.zaprikl.dogovor-945108.pdf)Obqv.zaprikl.dogovor-945108.pdfИнформация за изпълнен Договор 88/01.10.2019 г. - ЕТ Кристина Златкова859 КБ19.11.2019г. 16:38:49ч.
Свали този файл (garanciq dogovor 88.pdf)garanciq dogovor 88.pdfИнформация за освободена Гаранция по Договор 88/01.10.2019 г. - ЕТ Кристина Златкова403 КБ19.11.2019г. 16:53:39ч.