Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000126       ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на Строителен надзор в три обособени позиции:
1. „РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1895“ ГР. ЛУКОВИТ
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“, находяща се в УПИ I - 981, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит с идентификатор №44327.502.981 по КК на гр. Луковит““
3. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит:
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуга.
3. КОД СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАТОРА: СРV 71521000– СТРОИТЕЛEН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 97 400,00 (деветдесет и седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС, разпределени както следва:
1. „РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1895“ ГР. ЛУКОВИТ в размер на 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин) лева.
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“, находяща се в УПИ I - 981, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит с идентификатор №44327.502.981 по КК на гр. Луковит““ в размер на 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева.
3. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит: в размер на 68 000,00 (шестдесет и осем хиляди) лева.
5 Продължителност на поръчката – Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
6. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
7. В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорите ще бъдат сключени под условие.
8. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
9. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 19.08.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 20.08.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 281-25.07.2019 g-924470.pdf)Reshenie 281-25.07.2019 g-924470.pdfРешение 281/25.07.2019 г.- 9244702138 КБ25.07.2019г. 16:35:04ч.
Свали този файл (Obqvlenie-924471.pdf)Obqvlenie-924471.pdfОбявление - 924471/25.07.2019 г.6501 КБ25.07.2019г. 16:35:33ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0011106724 КБ25.07.2019г. 16:36:22ч.
Свали този файл (е-ЕЕДОП 3 pozicii.zip)е-ЕЕДОП 3 pozicii.zipе-ЕЕДОП - 3 позиции97 КБ25.07.2019г. 16:41:24ч.
Свали този файл (protokol 1.pdf)protokol 1.pdfПротокол 17465 КБ26.11.2019г. 15:31:43ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 218532 КБ26.11.2019г. 15:32:03ч.
Свали този файл (Рeshenie izpalnitel-464-26.11.2019 g.pdf)Рeshenie izpalnitel-464-26.11.2019 g.pdfРешение 464/26.11.2019 г. - избор на изпълнител - обособена позиция 2 и 3841 КБ26.11.2019г. 15:45:29ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 33420 КБ05.12.2019г. 14:12:43ч.
Свали този файл (Reshenie 479-05.12.2019 g.pdf)Reshenie 479-05.12.2019 g.pdfРешение 479/05.12.2019 г. - избор на изпълнител - обособена позиция 1513 КБ05.12.2019г. 14:13:14ч.
Свали този файл (Dogovor-107-09.12.2019 g.pdf)Dogovor-107-09.12.2019 g.pdfДоговор 107/09.12.2019 г. - Ники Инвест 77 ЕООД - Об.поз. 25365 КБ18.12.2019г. 17:05:13ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie-Ob.poz. 2.pdf)Teh.predlojenie-Ob.poz. 2.pdfТехническо предложение - Об.позиция 21162 КБ18.12.2019г. 17:25:27ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Ob.poz. 2.pdf)Cenovo predlojenie-Ob.poz. 2.pdfЦеново предложение - Об.позиция 2560 КБ18.12.2019г. 17:26:42ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.por.-950078-Ob.poz. 2.pdf)Obqv.vazl.por.-950078-Ob.poz. 2.pdfОбявление - 950078/18.12.2019 г. - за възложена ОПоръчка5360 КБ18.12.2019г. 17:28:07ч.
Свали този файл (Dogovor 109-16.12.2019 g.pdf)Dogovor 109-16.12.2019 g.pdfДоговор 109/16.12.2019 г. - Ди Ви Консулт БГ ООД - Об. поз. 15271 КБ18.12.2019г. 17:30:19ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie-Ob.poz. 1.pdf)Teh.predlojenie-Ob.poz. 1.pdfТехническо предложение - Об.позиция 11033 КБ18.12.2019г. 17:31:14ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Ob.poz. 1.pdf)Cenovo predlojenie-Ob.poz. 1.pdfЦеново предложение - Об.позиция 1734 КБ18.12.2019г. 17:31:38ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.por.-950056-Ob.poz. 1.pdf)Obqv.vazl.por.-950056-Ob.poz. 1.pdfОбявление - 950056/18.12.2019 г. - за възложена ОПоръчка2651 КБ18.12.2019г. 17:32:38ч.
Свали този файл (D-r 116-23.12.2019.pdf)D-r 116-23.12.2019.pdfДоговор 116/23.12.2019 г. - ИКАР КОНСУЛТ АД об.позиция 35423 КБ07.01.2020г. 14:06:19ч.
Свали този файл (Tehn. predlojenie.pdf)Tehn. predlojenie.pdfТехническо предложение - обособена позиция 31259 КБ07.01.2020г. 14:06:49ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение - обособена позиция 3903 КБ07.01.2020г. 14:08:04ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.OP-952772-Ikar konsult AD.pdf)Obqv.vazl.OP-952772-Ikar konsult AD.pdfОбявление АОП вазложена поръчка 952772 - об.позиция 32895 КБ07.01.2020г. 14:09:35ч.
Свали този файл (Reshenie-izmenenie-Ob.poz 3-958965.pdf)Reshenie-izmenenie-Ob.poz 3-958965.pdfРешение изменение Договор 114/19.12.2019 г., да се чете 116/23.12.2019 г.1143 КБ07.02.2020г. 16:23:22ч.
Свали този файл (Obqvlenie za prikl.Dogovor-990946.pdf)Obqvlenie za prikl.Dogovor-990946.pdfОбявление АОП-990946/14.08.2020 г. приключен Договор 109/16.12.2019 г. - Ди Ви Консулт БГ ООД - Обособена позиция 11404 КБ14.08.2020г. 10:07:41ч.
Свали този файл (Osvobodena garanciq Dog-r 109.pdf)Osvobodena garanciq Dog-r 109.pdfОсвободенa Гаранция по Договор 109/16.12.2019 г. - Обособена позиция 1309 КБ14.08.2020г. 10:08:48ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dogovor 116_AOP 1035729.pdf)Obqvl.prikl.Dogovor 116_AOP 1035729.pdfОбявление АОП- 1035729/29.06.2022 г. приключен Договор 116/23.12.2019 г. 797 КБ29.06.2022г. 16:45:20ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq Dog.116-23.12.2019 g.pdf)Osv.Garanciq Dog.116-23.12.2019 g.pdfОсвободена Гаранция Договор 116/23.12.2019 г.395 КБ05.07.2022г. 14:38:34ч.
Свали този файл (прекр. СН зала.pdf)Обявление прикл, договорОбявление за приключил Договор 107 / 09.12.2019 г.1250 КБ01.09.2022г. 15:18:25ч.
Свали този файл (garanciq SN.pdf)гаранцияосвободена гаранция305 КБ01.09.2022г. 15:23:11ч.