Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Октомври 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000126

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на Строителен надзор в три обособени позиции:
1. „РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1895“ ГР. ЛУКОВИТ
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“, находяща се в УПИ I - 981, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит с идентификатор №44327.502.981 по КК на гр. Луковит““
3. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит:
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуга.
3. КОД СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАТОРА: СРV 71521000– СТРОИТЕЛEН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 97 400,00 (деветдесет и седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС, разпределени както следва:
1. „РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1895“ ГР. ЛУКОВИТ в размер на 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин) лева.
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“, находяща се в УПИ I - 981, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит с идентификатор №44327.502.981 по КК на гр. Луковит““ в размер на 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева.
3. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит: в размер на 68 000,00 (шестдесет и осем хиляди) лева.
5 Продължителност на поръчката – Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
6. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
7. В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорите ще бъдат сключени под условие.
8. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
9. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 19.08.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 20.08.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 281-25.07.2019 g-924470.pdf)Reshenie 281-25.07.2019 g-924470.pdfРешение 281/25.07.2019 г.- 9244702138 КБ25.07.2019г. 16:35:04ч.
Свали този файл (Obqvlenie-924471.pdf)Obqvlenie-924471.pdfОбявление - 924471/25.07.2019 г.6501 КБ25.07.2019г. 16:35:33ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0011106724 КБ25.07.2019г. 16:36:22ч.
Свали този файл (е-ЕЕДОП 3 pozicii.zip)е-ЕЕДОП 3 pozicii.zipе-ЕЕДОП - 3 позиции97 КБ25.07.2019г. 16:41:24ч.