Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Август 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000121

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“, находяща се в УПИ I - 981, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит с идентификатор №44327.502.981 по КК на гр. Луковит““.
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: проектиране и изпълнение на строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45212290-5 – Ремонт и поддържане на спортни строителни съоръжения;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 824 860.56 (осемстотин двадесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срокът на изпълнение - 300 (триста) календарни дни от датата на сключване на договора) или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано. Срокът се формира както следва:
Срок за изработване на техническият проект по всички части. Този срок се оферира от участника като не може да бъде по-кратък от 30 и по-дълъг от 60 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо за стартиране на дейността и приключва с предаване на проекта на Възложителя;
Срок за изпълнение на строителните работи. Този срок се оферира от участника като не може да бъде по-кратък от 120 и по-дълъг от 240 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
Срок за упражняване на авторски надзор.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул. ”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 08.07.2019 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 09.07.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет. 3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-916840.pdf)Reshenie-916840.pdfРешение 240/17.06.2019 г. - АОП 9168402278 КБ17.06.2019г. 15:47:26ч.
Свали този файл (Obqvlenie-916844.pdf)Obqvlenie-916844.pdfОбявление - АОП 916844 / 17.06.2019 г.4253 КБ17.06.2019г. 15:48:07ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация - АОП - 00369-2019-0007/17.06.2019 г.1673 КБ17.06.2019г. 15:49:30ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП99 КБ17.06.2019г. 15:50:36ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 16032 КБ23.07.2019г. 15:10:07ч.
Свали този файл (caob. data cena.pdf)съобщениеопределена дата за отваряне на ценови оферти367 КБ22.08.2019г. 16:21:55ч.