Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Август 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000120

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, оборудване и обзавеждане за нуждите на Проект BG05M90P001-2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи“ в шест обособени позиции:
1. Канцелария и специализирана литература.
2. Спортни пособия
3. Обзавеждане- доставка и монтаж
4. Оборудване- доставка и монтаж
5. Спортни екипи по чл.12, ал.1 от ЗОП
6. Климатици- доставка и монтаж
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 55900000-9- Търговски услуги по продажби на дребно.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 92 712,00 лева (деветдесет и две хиляди седемстотни и дванадесет лева) без ДДС финансирана по договор BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и договор BG05M9OP001-2.018-0002-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите е максимум 12/дванадесет/ календарни месеца.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.06.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 28.06.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, стая № 23.
9. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
10. Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-915249-06.06.2019 g.pdf)Reshenie-915249-06.06.2019 g.pdfРешение 232/06.06.2019 г. - АОП 9152491728 КБ06.06.2019г. 15:00:40ч.
Свали този файл (Obqvlenie-915252-06.06.2019 g.pdf)Obqvlenie-915252-06.06.2019 g.pdfОбявление - АОП 915252 / 06.06.2019 г.5811 КБ06.06.2019г. 15:03:14ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация - АОП - 00369-2019-0006/06.06.2019 г.2129 КБ06.06.2019г. 15:04:07ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП89 КБ06.06.2019г. 15:04:29ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения_1492 КБ12.06.2019г. 13:30:47ч.
Свали този файл (Razqsneniq_2.pdf)Razqsneniq_2.pdfРазяснения_2943 КБ18.06.2019г. 10:07:02ч.
Свали този файл (Resh.Prekratqvam 244-25.06.2019 g.pdf)Resh.Prekratqvam 244-25.06.2019 g.pdfРешение 244/25.06.2019 г. - Прекратявам об.позиция 5504 КБ25.06.2019г. 15:36:34ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 116236 КБ29.07.2019г. 11:53:47ч.
Свали този файл (Reshenie 292-31.07.2019 g.pdf)Reshenie 292-31.07.2019 g.pdfРешение 292/31.07.2019 г. - избор на изпълнител Об.позиция 4 и 61052 КБ31.07.2019г. 17:06:14ч.
Свали този файл (reshenie dostavua 1 2 3.pdf)решение 330/22.08.2019избор на изпълнител на обос. 1, 2 и 3995 КБ22.08.2019г. 13:50:41ч.
Свали този файл (protokol 2 dostavka.pdf)протокол № 2 доставка на обос. 1, 2 и 32067 КБ22.08.2019г. 13:59:58ч.