Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000109                 ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“ самосвал с тристранно разтоварване“
1.Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 34142300- саморазтоварващи се самосвали.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 69 000,00 лева (шестдесет и девет хиляди лева) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 6/шест/ календарни месеца.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 11.12.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 12.12.2018 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, стая № 23.
9. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.
Разпоредбата на чл.61 от ППЗОП регламентира поредността на действията на комисията по разглеждане и оценка на предложенията.
10. В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие. След сключване на договор за доставка на посоченото оборудване Община Луковит кандидатства за отпускане на средства за закупуване на оборудване с екологично предназначение, съгласно чл.24, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г. , като дейностите по настоящата обществена поръчка, ще бъдат реализирани при одобрено финансиране и сключен договор с директора на РИОСВ и възстановяване на отчисленията за осигуряване финансирането на доставки на оборудване за РСУО /Регионална система за управление на отпадъците/.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-393-19.11.2018 g.pdf)Reshenie-393-19.11.2018 g.pdfРешение 393/19.11.2018 г. - АОП 8790741963 КБ19.11.2018г. 15:57:09ч.
Свали този файл (Obqvlenie-879078-19.11.2018 g.pdf)Obqvlenie-879078-19.11.2018 g.pdfОбявление - АОП 879078 / 19.11.2018 г.3418 КБ19.11.2018г. 15:58:08ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - Инфор.за преписка АОП - 00369-2018-0016941 КБ19.11.2018г. 15:58:41ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП90 КБ19.11.2018г. 16:47:18ч.
Свали този файл (Protokol_1_kamion.pdf)Protokol_1_kamion.pdfПротокол 11742 КБ08.01.2019г. 15:35:31ч.
Свали този файл (Reshenie-4-08.01.2019 g._kamion.pdf)Reshenie-4-08.01.2019 g._kamion.pdfРешение 4/08.01.2019 г. - Избор на изпълнител437 КБ08.01.2019г. 15:36:32ч.
Свали този файл (D-r 27-01.03.2019 g.pdf)D-r 27-01.03.2019 g.pdfДоговор 27/01.03.2019 г. - Булавто България АД4122 КБ11.03.2019г. 14:47:38ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение8302 КБ11.03.2019г. 14:47:57ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1030 КБ11.03.2019г. 14:48:08ч.
Свали този файл (Obqvlenie vazl.porachka-899866.pdf)Obqvlenie vazl.porachka-899866.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 8998662738 КБ11.03.2019г. 14:49:05ч.
Свали този файл (Osvobodena Garanciq.pdf)Osvobodena Garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция Договор 27/01.03.2019 г. - Булавто България АД305 КБ24.06.2019г. 14:14:16ч.
Свали този файл (Info.prekl.dogovor.pdf)Info.prekl.dogovor.pdfИнформация изпълнен Договор 27/01.03.2019 г. - Булавто България АД1336 КБ25.06.2019г. 14:26:00ч.