Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000069       ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Луковит по обособени позиции”.

2. Вид на процедурата: открита процедура по реда по чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки
3.Обект на поръчката : транспортни услуги
4. Код съгласно класификатора: 60112000 – услуги на обществения пътен транспорт.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Общата прогнозна стойност на поръчката е 659 450,00 лв. без ДДС, а по отделните обособени позиции прогнозната стойност е:
По обособена позиция № 1: 546 400,00 лв. без ДДС, за обслужване на Транспортна схема на Община Луковит за период от пет години.
По обособена позиция № 2: специализиран превоз на деца и ученици по маршрутно разписание от утвърдена общинска транспортна схема по линии:
1. Луковит- Тодоричене- Румянцево- Луковит за 117 бр. деца и ученици в средищно училище ОУ „Васил Левски“ с. Румянцево в размер на 70 840,00 без ДДС за пет години.
2. Луковит – Радомирци- Луковит – 32 бр. ученици в приемащо училище СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит в размер 21 560,00 лв. за пет години
без ДДС.
3. Луковит – Карлуково- Петревене- Луковит- 15 деца в задължителна предучилищна възраст в ДГ „Червената шапчица“ Луковит в размер на 18 150,00 за пет години.
Обособена позиция № 3 - Случаен превоз на деца за общински празници по Проект BG05M2OP001-3.001-0001“Заедно“ - прогнозната стойност за целия срок на договора е общо в размер на 2 500,00 лв. без ДДС за срок от 9 месеца.
6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 16.02.2017 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg, Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.03.2017 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 28.03.2017 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4.
На основание чл. 104, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
Числова стойност на ценовото предложение се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация520 КБ20.02.2017г. 11:14:49ч.
Свали този файл (Razpisaniq.rar)Razpisaniq.rarРазписания3232 КБ20.02.2017г. 11:15:09ч.
Свали този файл (Razpisaniq Spec.prevoz.pdf)Razpisaniq Spec.prevoz.pdfРазписания специзлизиран превоз1634 КБ20.02.2017г. 11:15:43ч.
Свали този файл (Reshenie i Obqvlenie.pdf)Reshenie i Obqvlenie.pdfРешение и Обявление12231 КБ20.02.2017г. 11:19:59ч.
Достъп по връзката (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65221-2017:TEXT:BG:HTML&src=0)udlTED_Обявление_2017/S 036-065221 / 21.02.2017 г.0 КБ21.02.2017г. 17:35:00ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад на Комисията9205 КБ31.03.2017г. 17:05:48ч.
Свали този файл (Reshenie 118-31.03.2017 g.pdf)Reshenie 118-31.03.2017 g.pdfРешение 118/31.03.2017 г. - за изпълнител942 КБ31.03.2017г. 17:06:56ч.
Свали този файл (d-r 39-1.pdf)Договор № 39/09.05.2017обособена позиция № 16945 КБ29.05.2017г. 12:59:51ч.
Свали този файл (T1.pdf)техническо предложениеобособена позиция № 16208 КБ29.05.2017г. 13:00:35ч.
Свали този файл (C1.pdf)Ценово предложениеобособена позиция № 112370 КБ29.05.2017г. 13:01:05ч.
Свали този файл (OV1.pdf)Обявление за възложена поръчкаобособена позиция № 12688 КБ29.05.2017г. 13:01:39ч.
Свали този файл (d-r 40-2.pdf)Договор № 40/09.05.2017Обособена позиция № 25423 КБ29.05.2017г. 13:02:12ч.
Свали този файл (T2.pdf)техническо предложениеОбособена позиция № 21339 КБ29.05.2017г. 13:02:35ч.
Свали този файл (C2.pdf)Ценово предложениеОбособена позиция № 23074 КБ29.05.2017г. 13:02:51ч.
Свали този файл (OV2.pdf)Обявление за възложена поръчкаОбособена позиция № 22613 КБ29.05.2017г. 13:03:10ч.
Свали този файл (d-r 41-3.pdf)Договор № 41/09.05.2017Обособена позиция № 36415 КБ29.05.2017г. 13:03:41ч.
Свали този файл (T3.pdf)техническо предложениеОбособена позиция № 31198 КБ29.05.2017г. 13:04:05ч.
Свали този файл (C3.pdf)Ценово предложениеОбособена позиция № 33044 КБ29.05.2017г. 13:04:21ч.
Свали този файл (OV3.pdf)Обявление за възложена поръчкаОбособена позиция № 32707 КБ29.05.2017г. 13:04:41ч.
Свали този файл (aneks transport.pdf)aneks transport.pdfАнекс 1 към Договор 39/09.05.2017 г.3523 КБ27.09.2017г. 13:10:23ч.
Свали този файл (Info.izpal.dogovor.pdf)Info.izpal.dogovor.pdfИнформация за изпълнен Договор 41/09.05.2017 год.1957 КБ19.01.2018г. 17:09:55ч.
Свали този файл (osvobodena garanciq.pdf)osvobodena garanciq.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 41405 КБ19.01.2018г. 17:21:10ч.
Свали този файл (Aneks 1 Dogovor 40.pdf)Aneks 1 Dogovor 40.pdfАнекс 1/16.09.2019 г., към Договор № 40/09.05.2017 г.1886 КБ17.09.2019г. 11:05:33ч.
Свали този файл (Aneks 2 Dogovor 40.pdf)Aneks 2 Dogovor 40.pdfАнекс 2/15.09.2020 г., към Договор № 40/09.05.2017 г.1508 КБ01.10.2020г. 10:18:59ч.
Свали този файл (Aneks D-r 39-15.09.2020 g.pdf)Aneks D-r 39-15.09.2020 g.pdfАнекс 2 към Договор 39/09.05.2017 г.1904 КБ01.10.2020г. 13:25:46ч.
Свали този файл (Анекс 3-13.09.2021.pdf)Анекс 3-13.09.2021.pdfАнекс 3/13.09.2021 г., към Договор № 40/09.05.2017 г.2830 КБ24.09.2021г. 16:52:18ч.
Свали този файл (Aneks 3-05.05.2022 g.pdf)Aneks 3-05.05.2022 g.pdfAneks 3/05.05.2022 към Договор 39/09.05.2017995 КБ13.05.2022г. 09:42:56ч.
Свали този файл (Анекс от 08.04.2022.pdf)Анекс от 08.04.2022.pdfАнекс 08.04.2022 г., към Договор № 40/09.05.2017 г.2581 КБ08.04.2022г. 11:14:55ч.
Свали този файл (Aneks 4-05.05.2022 g.pdf)Aneks 4-05.05.2022 g.pdfАнекс 4/05.05.2022 г., към Договор № 40/09.05.2017 г.974 КБ13.05.2022г. 09:47:18ч.
Свали този файл (Aneks_5-14.09.2022.pdf)Aneks_5-14.09.2022.pdfАнекс 5/14.09.2022 г., към Договор № 40/09.05.2017 г.1601 КБ28.09.2022г. 15:38:57ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dog.39-09.05.2017.pdf)Obqvl.prikl.Dog.39-09.05.2017.pdfОбявление за приключил Договор 39/09.05.2017 г.1910 КБ23.05.2023г. 10:25:38ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dog-40-09.05.2017.pdf)Obqvl.prikl.Dog-40-09.05.2017.pdfОбявление за приключил Договор 40/09.05.2017 г.2632 КБ23.05.2023г. 10:26:26ч.