Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000068          ПРИКЛЮЧЕН

Предметът на обществената поръчка включва изработването на проект за Общ устройствен план на община Луковит, в т. ч. изработване на Предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект за ОУП на община Луковит. Дейностите, които следва да се извършат са систематично свързани. Не е налице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции, поради което с оглед правилното и последователно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, същата не следва да се разделя на обособени позиции.
Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в хипотезата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б)" от ЗОП, а естеството на предмета й позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на публично състезание, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП открита процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП - открита процедура.
Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 (десет) месеца и започва да тече от датата на сключване на договор между Възложителя и избрания за изпълнител участник, но не по-късно от 30.11.2018 год.. Срокът за изпълнение на поръчката не включва времето, необходимо за провеждане на процедурите пред различните органи и институции за съгласуване, обществено обсъждане, разглеждане и приемане на проекта, което се удостоверява със съответните доказателствени документи, издадени от компетентните органи и институции.


Прогнозна стойност: 150 000 лв. / без ДДС

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.01.2017 г. , до 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:

11.01.2017 г., 13:00 часа,

в сградата на Община Луковит – гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" № 73.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 474.pdf)Reshenie 474.pdfРешение2911 КБ05.12.2016г. 15:17:50ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление6555 КБ05.12.2016г. 15:18:08ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация48442 КБ05.12.2016г. 15:18:57ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333138)pageИнформация за преписката към АОП0 КБ08.12.2016г. 10:56:08ч.
Достъп по връзката (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433574-2016:TEXT:BG:HTML&src=0&tabId=1)udlTED_Обявление_2016/S 238-4335740 КБ09.12.2016г. 14:41:11ч.
Свали този файл (OUP.pdf)otgovorotgovor na vapros490 КБ03.01.2017г. 14:44:54ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 110242 КБ21.02.2017г. 15:35:39ч.
Свали този файл (oup data cena.pdf)съобщениеопределяне дата отваряне цена469 КБ12.05.2017г. 15:04:54ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 221739 КБ23.06.2017г. 14:23:36ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 31684 КБ23.06.2017г. 14:23:57ч.
Свали този файл (Protokol_4.pdf)Protokol_4.pdfПротокол 41564 КБ23.06.2017г. 14:24:19ч.
Свали този файл (Protokol_5.pdf)Protokol_5.pdfПротокол 54745 КБ23.06.2017г. 14:25:04ч.
Свали този файл (Reshenie 235.pdf)Reshenie 235.pdfРешение 235 за избор на изпълнител739 КБ23.06.2017г. 14:26:09ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazloj.OP.pdf)Obqvlenie za vazloj.OP.pdfОбявление за възложена поръчка АОП 00369-2016-00142995 КБ21.08.2017г. 10:38:55ч.
Свали този файл (Dogovor 65-09.08.2017 g.pdf)Dogovor 65-09.08.2017 g.pdfДоговор 65/09.08.2017 г.8864 КБ21.08.2017г. 10:39:46ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение127831 КБ21.08.2017г. 10:40:50ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение487 КБ21.08.2017г. 10:41:17ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dogovor AOP 1001627.pdf)Obqvl.prikl.Dogovor AOP 1001627.pdfОбявление АОП-1001627/07.12.2020 г. приключен Договор 65/09.08.2020 г.1320 КБ07.12.2020г. 15:36:44ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq D-r 65-09.08.2017.pdf)Osv.Garanciq D-r 65-09.08.2017.pdfОсвободенa Гаранция по Договор 65/09.08.2020 г.309 КБ07.12.2020г. 15:37:25ч.