Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

ПРЕКРАТЕНА

 

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000052


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: Избор на изпълнители за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Луковит по 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит” с 2 подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/-Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – от км 7+000 до км 15+000- 8.0 км; Лот І- от км. 7+000 до км. 10+500 – 3.5 км и Лот ІІ-от км.10+500 до км.15+000 – 4.5 км и 2. Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул.“Симов дол“ (от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т.41- 850 м.л.) и ул. “Кирил и Методий“ (от ОК 342 (ул. “Гео Милев“) до ОК 609 - 1280 м.л.) в гр. Луковит, община Луковит”, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : услуга- проектиране
4. Код съгласно класификатора: 71320000- Инженерни услуги по проектиране и конструиране; 71247000- Контрол на строителните работи.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Прогнозната стойност за изпълнение предмета на настоящата поръчка е в размер на 310 000,00 лв. /триста и десет хиляди/ лева без ДДС, разпределена както следва:
За обособена позиция 1: -максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 150 000 лева без ДДС;
-максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 50 000 лева без ДДС.
За обособена позиция 2: - максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 80 000 лева без ДДС;
- максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 30 000 лева без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Показатели за оценяване: Фn – Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) и Сn – Общ срок за изпълнение на проектирането. Относителна тежест на показателите за оценяване: Фn = 50 точки, максимална стойност. Сn= 50 точки, максимална стойност. Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:
Оn = Фn + Сn - максимален брой – 100 точки
7. Място за получаване на документацията: От 07.04.2016 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки № ..............., на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg, Профил на купувача:

8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 10.05.2016 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 11.05.2016 год. от 11:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335313030)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2016-00090 КБ07.04.2016г. 16:55:04ч.
Свали този файл (Rechenie.pdf)Rechenie.pdfРешение № 134/07.04.2016 г.3074 КБ07.04.2016г. 17:17:43ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление - регистриран под №72642514637 КБ07.04.2016г. 17:19:27ч.
Свали този файл (ЗОП-проектиране-pat.zip)ЗОП-проектиране-pat.zipДокументация8988 КБ07.04.2016г. 17:25:31ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол Комисия3414 КБ14.05.2016г. 15:01:04ч.
Свали този файл (R-nie 184-14.05.2016 g.-avtorski.pdf)R-nie 184-14.05.2016 g.-avtorski.pdfРешение № 184/14.05.2016 г.3751 КБ14.05.2016г. 15:02:09ч.
Свали този файл (R-nie 185-14.05.2016 g.pdf)R-nie 185-14.05.2016 g.pdfРешение № 185/14.05.2016 г.3426 КБ14.05.2016г. 15:02:38ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция846 КБ26.08.2016г. 11:08:25ч.