Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000051

              ОКОНЧАТЕЛНО


ДО
“ИЗВОР-ВЕК” ЕООД, ЕИК 110561680
гр. Ловеч,
ул. “Търговска” 44
инж. Х.Иванов

КОПИЕ: АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Ул. Леге № 4
Гр. София 1000


                                                                                                 ПОКАНА
                                                                 за участие в процедура на Договаряне без обявление


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с Решение № 132 от 07.04.2016 г. на Кмета на Община Луковит за откриване на процедура на Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни
резервоари – етап 5, Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 15.04.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Община Луковит.
1. Изисквания за изпълнението на поръчката - дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.
2.Код съгласно класификатора: Код- 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи. 71248000- Контрол на проекта и документация; 71247000 (Контрол на строителните работи)
3. Прогнозна стойност на поръчката – Обща стойност на поръчката в размер на 6 000,00 (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.
4. Срок за изпълнение на поръчката е 4 (словом: четири) календарни месеца съгласно техническата оферта на Изпълнителя на СМР и до срока за издаване на разрешение за ползване на обектите, но не по-късно от 30.10.2016 г.
5. Технически възможности и квалификация: Списък на квалифицирания персонал, който ще вземе участие в изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на квалифицирания персонал, който ще отговаря за извършване на услугата и Удостоверения за пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.
6.Начин на финансиране – Плащанията по договора са съобразени с условията за плащане по Споразумение № РД-02-30-39/16.03.2016 г. между Община Луковит и МРРБ и са съгласно проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, както следва:
- Авансово плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка, в срок до 10 дни от започване изпълнението на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
- Окончателно плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 дни от приемане на извършената работа и подписване на Приемо-предавателен протокол.
7.Показател за избор – “най- ниска цена”.
8.Одобрявам изискванията и количествата към предмета на поръчката по т.1: „Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от
ПС „Царичин” до напорни резервоари – етап 5
9. В срок до 12: 00 часа на 15.04.2016 г. да ми се представят ценови предложения, според указанията в документацията и приложените образци.
10. Срок за валидност на офертите : 40 дни от датата на подаване.
11. Отваряне на офертите на участниците: Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 15.04.2016 г. от 15.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.
Съдържание на оферта:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 8;
2. Представяне на участника - Образец №1;
3. Копие от застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ;
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 2;
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, ал.7 във връзка с изискванията на чл.8, ал. 8 от ЗОП – Образец № 3;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – обр.4
7. Списъци на проектантските екипи с посочени Ръководител на екипа и експертите – специалисти по всички части на проектите, които ще осъществяват дейността – Образец № 5, придружени с доказателства по чл. 230, ал. 1 от ЗУТ – копие от Удостоверние за пълна проектантска правоспособност за 2016 г. с право на авторски надзор.
8. Оферта, включваща всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват съгласно приложените в поканата технически спецификации и проекта на договора - Образец № 6;

Приложения:
1. Решение за откриване на процедура под формата на задължителен образец на АОП;
2. Технически спецификации
3. Декларации - Образец №1; №2; №3; № 4;
4. Списък на проектантския екип – Образец № 5;
5. Ценова оферта - Образец № 6;
6. Проект на договор - Образец № 7;
7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 8;


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335303436)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2016-00070 КБ07.04.2016г. 13:13:10ч.
Свали този файл (Re-nie 132.pdf)Re-nie 132.pdfРешение № 132/07.04.2016 г.3327 КБ07.04.2016г. 17:13:44ч.
Свали този файл (pokana.pdf)pokana.pdfПокана1084 КБ07.04.2016г. 17:33:26ч.
Свали този файл (avtorski.zip)avtorski.zipДокументация1623 КБ07.04.2016г. 17:36:02ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад на комисията1154 КБ20.04.2016г. 14:05:18ч.
Свали този файл (R-nie 153-20.04.2016 g.pdf)R-nie 153-20.04.2016 g.pdfРешение № 153/20.04.2016 г. 772 КБ20.04.2016г. 14:06:24ч.
Свали този файл (D-r 42-06.06.2016 g.pdf)dogovor 42-2016Инфо. за сключен Договор - 42/06.06.2016 г.10318 КБ10.06.2016г. 15:51:10ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=736270&newver=2)info AOPinformacia za dogovor0 КБ10.06.2016г. 15:53:08ч.
Свали този файл (D--r_42--06.06.2016 g.pdf)D--r_42--06.06.2016 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.793 КБ19.07.2016г. 10:36:57ч.
Свали този файл (d-r  42_06-06-2016-g.pdf)d-r 42_06-06-2016-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.784 КБ10.08.2016г. 15:08:53ч.
Свали този файл (Д-р 42-06.06.2016 г.pdf)Д-р 42-06.06.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.789 КБ15.09.2016г. 09:41:02ч.
Свали този файл (Д-р_42-06.06.2016 год.pdf)Д-р_42-06.06.2016 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.846 КБ18.10.2016г. 16:13:05ч.
Свали този файл (Дог-р 42-06.06.2016 год.pdf)Дог-р 42-06.06.2016 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.761 КБ16.11.2016г. 10:18:53ч.
Свали този файл (D_r - 42-06.06.2016 g.pdf)D_r - 42-06.06.2016 g.pdfИнфо.плащне ОКОНЧАТЕЛНО по Договора778 КБ20.12.2016г. 16:14:58ч.
Свали този файл (Inform.izp.d-r 42-06.06.2016 g.pdf)Inform.izp.d-r 42-06.06.2016 g.pdfИнфо.изпалнен Договор2358 КБ23.12.2016г. 11:47:29ч.