Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000046         ПРИКЛЮЧЕН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Луковит по обособени позиции
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. “Христо Ботев” № 10, бл. „Валентина Терешкова“
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр, бл. „Кръгояр“
Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция.

2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : инженеринг – проектиране и строителство
4. Код съгласно класификатора: 4500000 - Строителни и монтажни работи; 45321000 - Топлоизолационни строителни работи; 45261410 - Работи по изолации на покривни конструкции; 45421000 - Монтажни работи на дограма; 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Стойността на настоящата обществена поръчка е 1 404 989.00(един милион четиристотин и четири хиляди деветстотин осемдесет и девет) лева без ДДС разпределени, както следва:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ – 519 480 (петстотин и деветнайсет хиляди четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр“ № 54, бл. „Кръгояр“ – 885 509 (осемстотин осемдесет и пет петстотин и девет) лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Срок за изпълнение – КО – относителна тежест 20%. Оценката по Показател „Срок за изпълнение“ представлява сбор от оценките на предложения от участника срок за проектиране с тежест 30 и предложения от участника срок за изпълнение на СМР с тежест 70. Техническо предложение (ТП) представлява сбор от присъдените точки по всеки показател с тегловен коефициент – 30%, съдържащ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ и ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ГС) – предложен гаранционен срок – тегловен коефициент – 20 % и ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) предложена от участника крайна цена за проектиране и строителство, тегловен коефициент в КО – 30%
Комплексната оценка се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:
КО = СИ х 20% + ТП х 30% + ГСх20% ФП х 30%
7. Място за получаване на документацията: От 26.02.2016 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg, Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.03.2016 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 29.03.2016 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=716185&newver=2)reshenie otkrivanereshenie 69/26.02.20160 КБ26.02.2016г. 11:21:17ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=716187&newver=2)obavlenieobqvlenie za pora4ka0 КБ26.02.2016г. 11:22:27ч.
Свали този файл (dokument-v.tereshkova-kragoqr.zip)dokumentaciqdokumenti i iziskvaniq956 КБ26.02.2016г. 11:23:30ч.
Свали този файл (ee-obsl i teh.pasport-v.tereshkova-kragoqr.zip)tehni4eski pasportee-obsledvane162712 КБ26.02.2016г. 11:25:08ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия8276 КБ22.04.2016г. 15:46:55ч.
Свали този файл (Saob.ceni.pdf)Saob.ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени - 01.06.2016 г от 13.30 часа1327 КБ27.05.2016г. 13:35:30ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия13034 КБ27.05.2016г. 13:36:02ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия5833 КБ06.06.2016г. 16:40:54ч.
Свали този файл (Rechenie 204.pdf)Rechenie 204.pdfРешение № 204/06.06.2016 г. за избор на изпълнител1440 КБ06.06.2016г. 16:41:26ч.
Свали този файл (1.D-r 49-13.07.2016 g.pdf)1.D-r 49-13.07.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор- Об.позиция 15564 КБ14.07.2016г. 16:29:15ч.
Свали този файл (2.Teh.predlojenie - NSK.pdf)2.Teh.predlojenie - NSK.pdfТехнич. предложение към Договора - Об.позиция 13066 КБ14.07.2016г. 16:29:37ч.
Свали този файл (3.Cenovo predlojenie - NSK.pdf)3.Cenovo predlojenie - NSK.pdfЦеново предложение към Договора - Об.позиция 12171 КБ14.07.2016г. 16:29:58ч.
Свали този файл (a.D-r 50-13.07.2016 g.pdf)a.D-r 50-13.07.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор- Об.позиция 25576 КБ14.07.2016г. 16:30:34ч.
Свали този файл (b.Cenovo predloj. .pdf)b.Cenovo predloj. .pdfЦеново предложение към Договора - Обособ.позиция 21896 КБ14.07.2016г. 16:30:52ч.
Свали този файл (c.Teh. predloj..pdf)c.Teh. predloj..pdfТехнич. предложение към Договора - Об.позиция 22965 КБ14.07.2016г. 16:31:12ч.
Свали този файл (Infor.za skl.d-ri 49 i 50-13.07.2016 g.pdf)Infor.za skl.d-ri 49 i 50-13.07.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор- Об.позиции 1 и 2 - АОП5643 КБ18.07.2016г. 11:26:40ч.
Свали този файл (Osv.g-ciq .pdf)Osv.g-ciq .pdfИнформация за освободена гаранция701 КБ18.07.2016г. 14:21:08ч.
Свали този файл (Info.osv.garancii.pdf)Info.osv.garancii.pdfИнформация за освободена гаранция849 КБ18.07.2016г. 14:21:50ч.
Свали този файл (Д-ри 49 и 50-13.07.2016 г.pdf)Д-ри 49 и 50-13.07.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.1051 КБ14.09.2016г. 13:17:32ч.
Свали този файл (D-ri 49 i 50-13.07.2016 g.pdf)D-ri 49 i 50-13.07.2016 g.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.969 КБ27.10.2016г. 09:13:03ч.
Свали този файл (Окончателно плащане по Договор.pdf)Окончателно плащане по Договор.pdfОКОНЧАТЕЛНО платена сума - Об.поз-я_1 по Договор 49/13.07.2016 г.636 КБ29.08.2017г. 13:29:31ч.
Свали този файл (Информация за изпълнен договор.pdf)Информация за изпълнен договор.pdfИнформация за изпълнен Договор към АОП - 00369-2016-00031443 КБ29.08.2017г. 13:31:01ч.
Свали този файл (Info.prikluchen Dogovor-50-13.07.2016.pdf)Info.prikluchen Dogovor-50-13.07.2016.pdfИнформация изпълнен Договор 50/13.07.2016 г - АОП -8830101592 КБ12.12.2018г. 11:11:12ч.