Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

ПРЕКРАТЕНА

 

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000045

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 66/24.02.2016 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове“
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 376 112,00 без ДДС
4. Количество и обем: Прогнозно количество за срока на договора: 1 897 200 кWh. Стойността на поръчката е приблизителна и е получена на база изразходената сума за периода от м. Януари 2015 г. до м. Декември 2015 г. Задължение на избрания за доставчик на електрическа енергия изпълнител е пълното администриране на информационния поток с Електроенергийният системен оператор (ЕСО), както и поемане на разходите за небаланси. Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартната балансираща група.
5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е 12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.
6. Схема на плащане: Потребената електрическа енергия ще се фактурира веднъж месечно и ще се заплаща в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от представяне на фактура — оригинал. Възложителят няма да извършва авансови плащания.
Цената на доставка на електрическа енергия не включва определените от КВЕР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото" и акциз. Възложителят също няма да заплаща такса за участие в стандартната балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
7. Критерии за оценка на офертите: „най- ниска цена“
8. Място за получаване на документацията: От 24.02.2016 год., датата на публикуване на Решението и Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача:http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/154-dostavka-na-netna-aktivna-elektricheska-energiya 
9. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 04.04.2016 год.
10. Офертите да бъдат отворени на: 05.04.2016г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=715746&newver=2)връзка АОПрешение №66/24.02.20160 КБ24.02.2016г. 16:14:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=715747&newver=2)връзка АОПобявление0 КБ24.02.2016г. 16:14:52ч.
Свали този файл (ее2016.zip)документация за участиеуказания за участие и образци339 КБ24.02.2016г. 16:28:23ч.
Свали този файл (Zapoved 106-22.03.2016 g.pdf)Zapoved 106-22.03.2016 g.pdfЗАПОВЕД Кмета за Прекратяване - 106/22.03.2016 г.1653 КБ22.03.2016г. 17:05:52ч.
Свали този файл (Reshenie 107.pdf)Reshenie 107.pdfРешение № 107/22.03.2016 г.3337 КБ22.03.2016г. 17:06:38ч.