Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000027

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с Решение № 331 от 24.07.2015 г. на Кмета на Община Луковит за откриване на процедура на Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции:
1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”,
2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков”
3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“, финансирана от Националния доверителен екофонд”, Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 07.08.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Община Луковит.
1. Изисквания за изпълнението на поръчката - дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.
2.Код съгласно класификатора: Код- 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи. 71248000- Контрол на проекта и документация; 71247000 (Контрол на строителните работи)
3. Прогнозна стойност на поръчката – Обща стойност на поръчката в размер на 2 600,00 (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС, разпределена както следва в три обособени позиции:
1. сградата на Детска ясла „Щастливо детство” – 900,00( деветстотин лева) без ДДС,
2. сградата на Начално училище „Инж.Вълков” - 800,00 (осемстотин лева) без ДДС.
3. сградата на общинска администрация – гр. Луковит – 900,00 деветстотин лева) без ДДС.
4. Срок за изпълнение на поръчката е 90 (словом: Деведесет) календарни дни съгласно техническата оферта на Изпълнителя на СМР и до срока за издаване на разрешение за ползване на обектите.
5. Технически възможности и квалификация: Списък на квалифицирания персонал, който ще вземе участие в изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на квалифицирания персонал, който ще отговаря за извършване на услугата и Удостоверения за пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.
6.Начин на финансиране – Дейностите по реализиране на проекта се финансират със средства от Националния доверителен екофонд, както следва:
- Авансово плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка, в срок до 10 дни от започване изпълнението на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
- Окончателно плащане – 50% (петдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 дни от приемане на извършената работа и подписване на Приемо-предавателен протокол.
7.Показател за избор – “най- ниска цена”.
8.Одобрявам изискванията и количествата към предмета на поръчката по т.1: „Осъществяване на авторски надзор на обект: “Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в три обособени позиции:
1. В сградата на Детска ясла „Щастливо детство”,
2. В сградата на Начално училище „Инж.Вълков”
3. В сградата на общинска администрация – гр. Луковит“,
9. В срок до 12: 00 часа на 07.08.2015 г. да ми се представят ценови предложения, според указанията в документацията и приложените образци.
10. Срок за валидност на офертите : 40 дни от датата на подаване.
11. Отваряне на офертите на участниците: Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 07.08.2015 г. от 14.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=679079&newver=2)case2.phpreshenie0 КБ24.07.2015г. 13:39:16ч.
Свали този файл (Pokana.pdf)Pokana.pdfPokana1034 КБ24.07.2015г. 13:40:25ч.
Свали този файл (avtorski-ee-3.zip)avtorski-ee-3.zipdokumenti207 КБ24.07.2015г. 13:40:49ч.
Свали този файл (dogovori.pdf)dogovori.pdfdokazatelstva567 КБ24.07.2015г. 13:41:14ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237303531)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00140 КБ27.07.2015г. 13:15:44ч.
Свали този файл (Reshenie 375-11.08.2015 g i DOKLAD.pdf)Reshenie 375-11.08.2015 g i DOKLAD.pdfРешение 375/11.08.2015 г. и Доклад1140 КБ11.08.2015г. 15:56:55ч.
Свали този файл (D-r 87-25.08.2015 g.pdf)D-r 87-25.08.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор5469 КБ25.08.2015г. 14:19:27ч.
Свали този файл (Cen.of._avt. EE.pdf)Cen.of._avt. EE.pdfЦеново предложение към Договора654 КБ25.08.2015г. 14:22:56ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=684223&newver=2)case2.phpАОП Информация за сключен Договор0 КБ25.08.2015г. 14:53:20ч.
Свали този файл (D-r 87-25.08.15 g.pdf)D-r 87-25.08.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.788 КБ12.09.2015г. 08:41:06ч.
Свали този файл (D-r 87_25.08.2015 g.pdf)D-r 87_25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.799 КБ14.10.2015г. 16:10:37ч.
Свали този файл (d--r 87-25.08.2015 g.pdf)d--r 87-25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.805 КБ18.11.2015г. 11:11:31ч.
Свали този файл (D-r 87-25.08.2015 г.pdf)D-r 87-25.08.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.865 КБ18.12.2015г. 11:40:31ч.
Свали този файл (D--r_87-25.08.2015 g.pdf)D--r_87-25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.860 КБ19.01.2016г. 15:29:45ч.
Свали този файл (D-ri_87_25.08.2015 g.pdf)D-ri_87_25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г. - окончателно плащане812 КБ09.02.2016г. 09:12:08ч.
Свали този файл (Info.za izpal.D-r 87-25.08.2015 g.pdf)Info.za izpal.D-r 87-25.08.2015 g.pdfИнформация АОП за изпълнен Д-р 87/25.08.2015 г.2657 КБ10.02.2016г. 17:10:49ч.