Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000041                  ОКОНЧАТЕЛНО


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Заповед № 02/05.01.2016 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: “Експлоатационна поддръжка на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит, Община Луковит”
2. Вид на процедурата – чл. 101а, ал.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 18 000,00 без ДДС
4. Количество и обем: Изпълнителят ще изпълнява следните дейности /съгласно Техническото задание/:
1. Експлоатационна подръжка за 1 бр. осветително тяло на месец, включващо изпълнението на следните видове работи:
-  Демонтаж на изгоряла лампа и монтаж на нова - / без стойността на лампата/
- Демонтаж и монтаж на нови (Компоненти на електрическата част (дросел, ПЗУ, кондензатор, фасунга, ЕПРА) без стойността на компонентите
- Ремонтни работи по табло улично осветление/ без доставката на автомати контактори, релета и др. материали/
2. Профилактични прегледи и почистване на осветителни тела минимум 1 (един) бр. годишно.
3. Време за реакция при сигнал за възникнали неотложни авариини работи и бедствени ситуации.
4. Наличие на оперативен (дежурен) персонал най- малко 1 човек на територията на града, с квалификационни изисквания съгласно ПРАВИЛНИКА по безопасността на труда и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008) технически обезпечен.
6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
7. Схема на плащане: заплащането се извършва съгласно утвърдените средства в бюджета на общината след приемане на работата и представяне от изпълнителя на Акт обр.19 и др. изискуеми документи и протокол за извършените работи по действителни количества, подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта.
8. Критерии за оценка на офертите: «най-ниска цена».
9. Място за получаване на документацията: От 05.01.2016 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/149-
10. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 18.01.2016 год
11. Офертите да бъдат отворени на: 19.01.2016г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (PP-9049372.pdf)PP-9049372.pdfПублична покана АОП - 9049372/05.01.2016 г.3122 КБ05.01.2016г. 16:32:45ч.
Свали този файл (uli4no-lukovit.zip)uli4no-lukovit.zipДокументация137 КБ05.01.2016г. 16:33:19ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол Комисия2728 КБ29.01.2016г. 11:18:22ч.
Свали този файл (D-r 16-01.02.2016 g.pdf)D-r 16-01.02.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор4735 КБ18.03.2016г. 17:18:56ч.
Свали този файл (Teh.oferta.pdf)Teh.oferta.pdfТехническо предложение към Договора1884 КБ18.03.2016г. 17:19:34ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора1105 КБ18.03.2016г. 17:20:11ч.
Свали този файл (D-_r 16-01.02.2016 g.pdf)D-_r 16-01.02.2016 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.807 КБ18.04.2016г. 11:07:03ч.
Свали този файл (D-r_-16-01.02.2016 g_.pdf)D-r_-16-01.02.2016 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.825 КБ18.05.2016г. 14:37:01ч.
Свали този файл (Д-р_16_01.02.2016 г..pdf)Д-р_16_01.02.2016 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.766 КБ29.06.2016г. 10:06:23ч.
Свали този файл (D--r_16--01.02.2016 g.pdf)D--r_16--01.02.2016 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.776 КБ19.07.2016г. 10:45:38ч.
Свали този файл (d-r  16_01-02-2016-g.pdf)d-r 16_01-02-2016-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.789 КБ10.08.2016г. 14:24:10ч.
Свали този файл (Д-р 16-01.02.2016 г.pdf)Д-р 16-01.02.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.755 КБ15.09.2016г. 09:50:02ч.
Свали този файл (Д-р_16-01.02.2016 год.pdf)Д-р_16-01.02.2016 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.766 КБ18.10.2016г. 16:00:16ч.
Свали този файл (Дог-р 16-01.02.2016 год.pdf)Дог-р 16-01.02.2016 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.750 КБ16.11.2016г. 10:06:42ч.