Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000042

                 ОКОНЧАТЕЛНО


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в  процедура за възлагане на   обществена поръчка открита със Заповед № 21/18.01.2016 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: “ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА Регионален център за управление на отпадъци - гр. Луковит и намиращите се в него сгради, съоръжения и движимо имущество“
2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката –  20 000,00 без ДДС
4. Количество и обем:  Поръчката обхваща изпълнението на услуги по денонощна охрана на общински обект чрез въоръжени охранители, извършващи патрулиране (обход) в района на обекта и/или осигуряване на пропускателен режим с цел недопускане на външни лица с престъпни намерения;
5. Срок за изпълнение:  Общият срок за изпълнение на поръчката е 5 (пет) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
6. Схема на плащане:  Финансирането на поръчката се осъществява със средства от общинския бюджет на база месечна цена за услугата в лева без ДДС, включваща обща цена за осигуряване на охрана на обекта, съгласно предложения брой охранители и ед. цена.
7. Критерии за оценка на офертите:  „Икономически най- изгодна оферта“ по Комплексна оценка, като сбор от оценките по двата показателя (Ц и Т) по формулата:
КО=Ц+Т където: Показател №1: Предлагана цена – Ц, с 40 % тежест от оценката;
Показател №2: Т – Техническа оценка на участника – Т, с тежест 60% съставен от подпоказател  Срок за възстановяване на щети – С, с 30% тежест от оценката.
            Подпоказател Организация на работа и методология – О, с 30% тежест от оценката
8. Място за получаване на документацията: От 18.01.2016 год., датата на публикуване на  Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит:www.op.Lukovit.bg,  Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/150-
9. Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес:  гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73  не по-късно от 17.00 часа на 29.01.2016 год.
11. Офертите да бъдат отворени на: 02.02.2016г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.
 
 КМЕТ:
Община Луковит   
        /Иван Грънчаров/
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (PP 9049672-18.01.2015 g.pdf)PP 9049672-18.01.2015 g.pdfПублична покана АОП - 9049672/18.01.2016 г.3737 КБ18.01.2016г. 15:16:17ч.
Свали този файл (OHRANA_LUKOVIT.zip)OHRANA_LUKOVIT.zipДокументация323 КБ18.01.2016г. 15:20:01ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол Комисия5083 КБ10.02.2016г. 16:23:58ч.
Свали този файл (dogovor 22.pdf)dogovor 22/23.02.2016dogovor za ispalnenie5667 КБ25.02.2016г. 15:58:43ч.
Свали този файл (dog22.rar)prilojeniq dogovortehni4esko i cena4582 КБ25.02.2016г. 16:01:06ч.
Свали този файл (D-_r 22-23.02.2016 g.pdf)D-_r 22-23.02.2016 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.835 КБ18.04.2016г. 11:10:12ч.
Свали този файл (D-r_-22-23.02.2016 g_.pdf)D-r_-22-23.02.2016 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.795 КБ18.05.2016г. 14:38:07ч.
Свали този файл (Д-р_22_23.02.2016 г..pdf)Д-р_22_23.02.2016 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.792 КБ29.06.2016г. 10:13:19ч.
Свали този файл (D--r_22--23.02.2016 g.pdf)D--r_22--23.02.2016 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.838 КБ19.07.2016г. 10:43:10ч.
Свали този файл (Д-р 22-23.02.2016 г.pdf)Д-р 22-23.02.2016 г.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.813 КБ10.08.2016г. 14:27:23ч.