Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000036

             ОКОНЧАТЕЛНО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед № 622/19.10.2015 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2015-2016 г.” за: „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит – 64 030 км“ и „Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит“.
2. Вид на процедурата – услуга по чл. 101а, ал.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – за „ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит --64.030 км“ в размер на 50 000 лв. без ДДС в рамките на осигурени средства от МРРБ и Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит“ в размер 15 000 лв. без ДДС осигурени средства от общински бюджет.
4. Срок за изпълнение: Зимен сезон 2015-2016 год.
5. Схема на плащане: Заплащането на цената на поръчката ще се извършва по следната схема: Авансово плащане - Възложителят заплаща авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора при подписването на договора срещу представена фактура за авансово плащане от страна на Изпълнителя; Междинни плащания - въз основа на изготвени от изпълнителя и одобрени от инвеститора подробни количествени сметки -по образец на МРРБ за действително извършените видове работи и фактура.
6. Критерий за оценка на офертите – „най – ниска цена“
7. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците.
7.1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 1 /един/ договор за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
7.2. Участникът да разполага минимум със следната собствена или наета техника: Трактор- снегорин минимум 80 к.с. – 2 бр; Трактор- снегорин мин. 100 к.с -2 бр. ; Трактор – снегорин мин. 130 к.с.- 1 бр.; Камион- снегорин с пясъкоразпрасквач мин. обем на бункера 5 куб.м- 2 бр.
Забележка: За техниката с посочен тип съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно”.
Изисквания към машини, оборудване и техническите съоръжения, с които кандидата разполага за изпълнението на поръчката:
1.Гребла:
1.1.С изменящ се ъгъл;
1.2.С не изменящ се ъгъл;
2. Работна част на греблото:
2.1.Метална;
2.2 Гумена;
7.3. Участникът да разполага със следната база (собствена или наета), необходима за изпълнение на поръчката: - Склад и площадка за съхранение на техниката "с домуване на пункт за зимно поддържане" или "на повикване при необходимост".
7.4. Осигуряване на необходимите условия за работа и почивка на обслужващия персонал на пунктовете за зимно поддържане. Машините и съоръженията се договарят на двусменен режим на работа.
7.5. При двусменен режим на работа, когато машините работят по-малко от две машиносмени, разликата до 17 часа се заплаща в престой (дежурство).
7.6. Наличие на база за съхранение на инертните материали: пясък, фракции, цистерни за луга, сол и други.
8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - рубрика " Порофил на купувача” в срок до 29.10.2015 год. 17:00 часа.
9. Срок за подаване на оферти 30.10.2015 год. 17:00 часа.
10. Офертите да бъдат отворени на: 03.11.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,ЦВЕТЕЛИН ЦОКОВ
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ
Заповед № 441/18.09.2015 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (POKANA_ZIMA_2015_2016_LUKOVIT.zip)POKANA_ZIMA_2015_2016_LUKOVIT.zipДокументация584 КБ19.10.2015г. 13:53:53ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046892)v51_pp.phpПублична покана АОП - 9046892/19.10.2015 г.0 КБ19.10.2015г. 16:26:55ч.
Свали този файл (protokol-zima.pdf)protokol-zima.pdfprotokol 3305 КБ11.11.2015г. 11:31:06ч.
Свали този файл (dogovor.zima15-16.zip)dogovorД-р 126/04.12.2015 г. -техническо и ценово предложение2483 КБ08.12.2015г. 13:38:07ч.
Свали този файл (D--r_126-04.12.2015 g.pdf)D--r_126-04.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.772 КБ19.01.2016г. 16:04:09ч.
Свали този файл (D_r_126_04.12.2015 g.pdf)D_r_126_04.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.855 КБ15.02.2016г. 09:43:50ч.
Свали този файл (D-r__126-04.12.2015 g.pdf)D-r__126-04.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.816 КБ17.03.2016г. 11:30:52ч.
Свали този файл (D-_r 126-04.12.2015 g.pdf)D-_r 126-04.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.841 КБ18.04.2016г. 10:36:51ч.