Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000031                 ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: „Изпълнение на строителен надзор за инженеринг по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“
Обособена позиця № 2: „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“ във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Луковит“
Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция.

2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката : услуга
4. Код съгласно класификатора: 71520000 – строителен надзор.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Максимално допустима прогнозна стойност на обществената поръчка е: 23 040 лева без ДДС както следва:
13 050,00 лв. без ДДС за обособена позиция № 1 - осъществяване на СН на обект бл. „Валентина Терешкова“;
- 9 990,00 лв. без ДДС за обособена позиция № 2 - осъществяване на СН на обект бл. „Светлина“.
6. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 19.08.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg, Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 31.08.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 01.09.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (SN_Blokove_PPokana.zip)SN_Blokove_PPokana.zipДокументация112 КБ19.08.2015г. 16:48:59ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045025)v51_pp.phpАОП Публична Покана0 КБ19.08.2015г. 16:50:23ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол Комисия12004 КБ13.10.2015г. 12:22:24ч.
Свали този файл (SN Svetlina NPMJ.pdf)Д-р 113/13.11.2015 г.Информация за сключен Договор - "КАИС КОНСУЛТИНГ" ООД- об.п-я 22998 КБ13.11.2015г. 14:36:26ч.
Свали този файл (SN V.Ter.-NPMJ.pdf)Д-р 114/13.11.2015 г.Информация за сключен Договор - Вeдипема ЕООД - Об.п-я 12723 КБ13.11.2015г. 14:37:00ч.
Свали този файл (teh-cena Svetlina SN.pdf)teh-cena SvetlinaТехническо и ценово предложение към Договора3232 КБ13.11.2015г. 14:48:50ч.
Свали този файл (teh-cena V.Ter. SN.pdf)teh-cena V.TereshkovaТехническо и ценово предложение към Договора3429 КБ13.11.2015г. 14:49:25ч.
Свали този файл (D-r_113-114-13.11.2015 g.pdf)D-r_113-114-13.11.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.783 КБ12.01.2016г. 09:30:35ч.
Свали този файл (D-r__113-114-13.11.2015 g.pdf)D-r__113-114-13.11.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01 и 02.2016 г.874 КБ17.03.2016г. 10:53:11ч.
Свали този файл (D_-r 113-114-13.11.2015 g.pdf)D_-r 113-114-13.11.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.852 КБ05.04.2016г. 16:13:21ч.
Свали този файл (D-_ri 113-114-13.11.2015 g.pdf)D-_ri 113-114-13.11.2015 g.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.815 КБ16.05.2016г. 09:08:16ч.
Свали този файл (D__r - 113__114-13.11.2015 g.pdf)D__r - 113__114-13.11.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.813 КБ06.06.2016г. 11:18:31ч.
Свали този файл (D-r 113_114.pdf)D-r 113_114.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.818 КБ29.07.2016г. 11:27:08ч.
Свали този файл (D-r 113-13.11.2015 g.pdf)D-r 113-13.11.2015 g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.847 КБ16.08.2016г. 11:39:29ч.
Свали този файл (Д-ри 113 и 114-13.11.2015 г.pdf)Д-ри 113 и 114-13.11.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.860 КБ14.09.2016г. 13:03:19ч.
Свали този файл (D-ri 113_114-13.11.2015 g.pdf)D-ri 113_114-13.11.2015 g.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г. - ОКОНЧАТЕЛНО за Об.позиция_2 по Договор 1131065 КБ27.10.2016г. 09:14:13ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 114321 КБ01.08.2017г. 11:17:02ч.
Свали този файл (Okonchatelno D-r 114.pdf)Okonchatelno D-r 114.pdfОКОНЧАТЕЛНО платена сума - Об.поз-я_2 по Договор 114485 КБ01.08.2017г. 11:42:21ч.