Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000032       ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет„Осъществяване на строителен надзор на строежи: „ Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит”

2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката : услуга
4. Код съгласно класификатора: 71520000 – строителен надзор.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Максимално допустима прогнозна стойност на обществената поръчка е: 20 000 лева без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 25.08.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 07.09.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 08.09.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.
КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (SN-asfalt.zip)SN-asfalt.zipДокументация289 КБ25.08.2015г. 16:33:39ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045211)v51_pp.phpПублична покана АОП0 КБ25.08.2015г. 16:43:22ч.
Свали този файл (Z-d 427-12.09.2015 g.pdf)Z-d 427-12.09.2015 g.pdfЗАПОВЕД за Прекратяване - 427/12.09.2015 г720 КБ14.09.2015г. 10:58:20ч.