Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000011

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 76/ 17.02.2015 г. на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 839 000 лв.без ДДС
Обособена позиция 1: 710 000.00 (седемстотин и десет хиляди) лева
Обособена позиция 2: 129 000.00 (сто двадесет и девет хиляди) лева
4. Количество и обем : Компютърен томограф - Брой срезове при пълно завъртане в аксиален режим: мин. 16, Брой детекторни редици: мин. 20, Разстояние фокус – детектор: макс. 100 см, Оптимален топлинен капацитет на анода на рентгеновата тръба, Мощност на генератора: мин. 50 kW, Многопотребителска операционна система с потребителски интерфейс-прозорец/меню базиран, с 2 бр. цветни LCD монитори с висока резолюция и размер мин. 19”, Пълен набор от DICOM функционални възможности на системите, Стандартни 2D и 3D техники на акуизиция и обработка на конзолата, Автоматично оптимизиране и изписване на дозата базирано на обзорния скенер, Допълнителна, самостоятелна мултимодална работна станция за постобработка и архивиране, окомплектована със следните специализирани софтуери: софтуер за автоматично премахване на костни структури, за анализ и оценка на периферни ангиографски образи, Мeдицински DICOM двуформатен принтер, Двуглав инжектор за КТ, Електроразпределително табло, Непрекъсваемо захранване (UPS), Максимална консумирана мощност: 75 kVA. Мамограф - Високочестотен генератор: мин.5 kW, Рентгенова тръба за мамография, гентри с моторизирана ротация и моторизирано вертикално движение, Моторизирана компресия, Плосък дигитален детектор с размер мин. 24х30 см, Детекторна образна матрица: мин. 2300х3000, Автоматичен и ръчен контрол на експонацията, Възможност за увеличителна мамография: мин. 1,5 пъти, Основна конзола с LCD монитор и възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи, Диганостична станция със следните монитори: LCD монитор за описание и документооборот с матрица мин. 1MP, Двоен LCD монитор за преглед и разчитане на мамографски образи, с матрица мин. 5MP, DICOM 3 функционалност на системата, Лъчезащитен екран. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп- Външен диаметър до 10,00 мм, Работен канал по-голям от 2,20 мм, Зрителен ъгъл не по-малък от 100°, Халогенен светлинен източник 150-300W с вградена помпа за инсуфлация и аспирация на въздух и вода, Работна дължина от 1 050 до 1 100мм, фиброколоноскоп - Работна дължина 130,00 мм - 200,00 мм, Външен диаметър до 13,50 мм, Работен канал над 3,60 мм, Зрителен ъгъл не по-малък от 120°; апарат за ЕМГ - 1 A/D преобразуване на резолюцията: 16 бита, Честота на дискредитизацията: 200 kHz, Време на анализ: 5-1000 ms, Честотност на стимулацията: не по-малък диапазон от 0.1-50 Hz; , дуплекс доплер за доплерова сонография - Трапецовиден образ, Атоматични IMT (Intimate Media Thickness) измервания – опция, THI (Tissue Harmonic Imaging), Пространствено-съединителен образ – опция, Тъканно-възстановителен образ, подобряваща разрешаваща способност, 2D пресмятане на цветовия поток (Color Doppler), Цветно увеличение ( Color Zoom); холтер за ритъм - Характеристики на записващото устройство: 12 bit дигитална резолюция, Честотна лента не по-малка от 0.05 до 150 Hz, Пейсмейкър детекция, Графичен LCD дисплей, USB интерфейс, SD карта, Звуков запис на пациентните данни с интегриран в записващото устройство микрофон, Интегриран часовник за реално време, Изобразяване на статуса на батерията върху LCD дисплея, Триканален запис с 6-изводен ЕКГ кабел, Пълен 24 часов запис /full disclosure/ с възможност за 72 часа пълен запис; ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели - Мрежово и акумулаторно захранване, Цветен TFT дисплей с диагонал не по-ма-лък от 12.1 инча, Разрешаваща способност на дисплея 800 х 600 точки, Четири различни конфигурации на екрана: - основен екран - с 3 ЕКГ криви на 3 различни отвеждания, крива на периферния пулс, крива на дишане и цифрови стойности на всички следени параметри, - втори екран - с голям шрифт за сърдечната честота и кислородната сатурация, и с една ЕКГ крива, крива на периферен пулс, със съответните цифрови стойности, - трети екран само ЕКГ криви - със 7 ЕКГ криви, - четвърти екран – с графични трендове на наблюдаваните параметри.
Подробно описание на обектите на доставка е дадено в Техническите спецификации към документацията.
5. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 3 (три) месеца.
6. Схема на плащане: Плащанията ще се извършват по следната схема: авансово плащане, междинно плащане и окончателно плащане.
Авансовото плащане – еднократно по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 50 % от цената по чл. 3, ал. 1. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на договора, представяне на фактура и банкова гаранция в размер на плащането. Гаранцията за авансово плащане се възстановява след извършена доставка в размер на изплатения аванс.
Окончателното разплащане в размер на 50% в 20 (двадесет)-дневен срок след извършване на доставката и въвеждане на оборудването в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол.
7. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:
За Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф
Комплексната оценка (КО) на офертата по обособена позиция на участника се изчислява като сбор от четири показателя:
П1 – Срок за доставка с относителна тежест 0,2
П2 – Срок на инсталация с относителна тежест 0,2
П3 – Технически предимства с относителна тежест 0,2
П4 – Предлагана цена с относителна тежест 0,4
по следната формула, приложима към всеки допуснат до оценка участник:
КО=П1+П2+П3+П4 Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т.
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели.
Комплексната оценка (КО) по обособена позиция 2 на участника се изчислява като сбор от четири показателя:
П1 – Срок за доставка с относителна тежест 0,18;
П2 – Срок на инсталация с относителна тежест 0,18;
П3 – Технически предимства с относителна тежест 0,24;
П4 – Предлагана цена с относителна тежест 0,4,
по следната формула, приложима към всеки допуснат до оценка участник:
КО=П1+П2+П3+П4 Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т.

8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки под No 648930, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача, в срок до 01.04.2015 год. 17:00 часа.
9. Офертите да бъдат отворени на: 02.04.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentaciya_Lukovit_Dostavka MBAL_19.01.15 Last.doc)Dokumentaciya_Lukovit_Dostavka MBAL_19.01.15 Last.docДокументация614 КБ17.02.2015г. 16:22:14ч.
Свали този файл (obrazci documenti.zip)obrazci documenti.zipОбразци документи8578 КБ17.02.2015г. 16:22:37ч.
Свали този файл (Reshenie AOP.pdf)Reshenie AOP.pdfРешение АОП2711 КБ17.02.2015г. 16:49:44ч.
Свали този файл (Obqvlenie AOP.pdf)Obqvlenie AOP.pdfОбявление АОП14212 КБ17.02.2015г. 16:50:23ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231373036)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00040 КБ13.07.2015г. 13:14:49ч.
Свали този файл (AOP Reshenie za promqna.pdf)AOP Reshenie za promqna.pdfАОП Решение за промяна4437 КБ25.02.2015г. 11:57:01ч.
Свали този файл (AOP Pred.kont-l,shl.19,al.2,t.22 ZOP.pdf)AOP Pred.kont-l,shl.19,al.2,t.22 ZOP.pdfАОП Предварителен контрол1444 КБ25.02.2015г. 12:03:21ч.
Свали този файл (Vaprosi i otgovori.pdf)Vaprosi i otgovori.pdfВъпроси и отговори979 КБ25.02.2015г. 14:50:19ч.
Свали този файл (1metodica_koregirana.docx)1metodica_koregirana.docxМетодика корекция30 КБ25.02.2015г. 15:45:09ч.
Свали този файл (Otgovori na Vaprosi.pdf)Otgovori na Vaprosi.pdfВъпроси и отговори759 КБ27.02.2015г. 16:04:18ч.
Свали този файл (Otgovori na vaprosi.pdf)Otgovori na vaprosi.pdfОтговори на въпроси543 КБ21.03.2015г. 12:09:02ч.
Свали този файл (Otgovor 27.03.2015.pdf)Otgovor 27.03.2015.pdfОтговор на въпрос 17841453 КБ27.03.2015г. 16:17:54ч.
Свали този файл (PROTOKOL -1-09.04.2015 g-signed.pdf)PROTOKOL -1-09.04.2015 g-signed.pdfПротокол 1 Комисия9281 КБ21.05.2015г. 13:31:22ч.
Свали този файл (Sravnitelna tablica kym Protokol-1-.pdf)Sravnitelna tablica kym Protokol-1-.pdfСравнителна таблица8268 КБ21.05.2015г. 13:33:27ч.
Свали този файл (prot 2-mbal.pdf)protokol 2допълвам протокол 17101 КБ02.06.2015г. 15:33:17ч.
Свали този файл (PROTOKOL - 3.pdf)PROTOKOL - 3.pdfПротокол 3 Комисия16481 КБ20.07.2015г. 15:09:13ч.
Свали този файл (Data otvarqne ceni.pdf)Data otvarqne ceni.pdfДата отваряне цени - 28.07.2015 от 11.00 часа1505 КБ20.07.2015г. 15:09:31ч.
Свали този файл (Protokol 4.pdf)Protokol 4.pdfПротокол 4 Комисия2047 КБ28.07.2015г. 15:11:07ч.
Свали този файл (Reshenie-klasirane 342-28.07.2015 g.pdf)Reshenie-klasirane 342-28.07.2015 g.pdfРешение 342/28.07.2015 г.- Класиране1820 КБ28.07.2015г. 15:12:16ч.
Свали този файл (GARANCII-osvobodeni.pdf)GARANCII-osvobodeni.pdfИнформация за освободени гаранции за участие748 КБ07.09.2015г. 16:56:09ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=686935&newver=2)case2.phpАОП Информация за сключен Договор0 КБ11.09.2015г. 13:37:38ч.
Свали този файл (D-r 94-10.09.2015 g.pdf)D-r 94-10.09.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД20652 КБ11.09.2015г. 13:38:30ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора1752 КБ11.09.2015г. 13:40:00ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора11800 КБ11.09.2015г. 13:40:15ч.
Свали този файл (D-r 95-10.09.2015 g.pdf)D-r 95-10.09.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор - Медицинска Техника Инженеринг ООД16147 КБ11.09.2015г. 13:41:28ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора2197 КБ11.09.2015г. 13:42:19ч.
Свали този файл (Teh.predl.pdf)Teh.predl.pdfТехническо предложение към Договора20371 КБ11.09.2015г. 13:43:13ч.
Свали този файл (Oscobodeni g-cii.pdf)Oscobodeni g-cii.pdfИнформация за освободени гаранции за участие940 КБ12.09.2015г. 14:34:14ч.
Свали този файл (Podizpalnitel-DJI i Heltkear.pdf)Podizpalnitel-DJI i Heltkear.pdfИнфо. за сключено споразумение с ПОДИЗПАЛНИТЕЛ-11.09.2015 г. към Д-р 94/10.09.2015 г. - Джи и Хелткеър България ЕООД5298 КБ14.09.2015г. 15:23:47ч.
Свали този файл (Podizpalnitel-Medkonsult.pdf)Podizpalnitel-Medkonsult.pdfИнфо. за сключено споразумение с ПОДИЗПАЛНИТЕЛ-11.09.2015 г. към Д-р 94/10.09.2015 г. - Медконсулт ООД4996 КБ14.09.2015г. 15:24:47ч.
Свали този файл (D-r 94--10.09.2015 g.pdf)D-r 94--10.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.2146 КБ30.10.2015г. 17:11:41ч.
Свали този файл (d-ri 94 i 95-10.09.23015 g.pdf)d-ri 94 i 95-10.09.23015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.2068 КБ20.11.2015г. 14:35:25ч.
Свали този файл (D-r 94 и 95-10.09.2015 г.pdf)D-r 94 и 95-10.09.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г. - окончателно плащане Д-р 95/10.09.2015 г.1074 КБ18.12.2015г. 13:56:03ч.
Свали този файл (D-r__94-10.09.2015 g.pdf)D-r__94-10.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. - окончателно плащане - 01.12.2015 г. към Д-р 94/10.09.2015 г.1078 КБ29.12.2015г. 10:35:54ч.
Свали този файл (info.prekl.D-r 94-10.09.2015 g.pdf)info.prekl.D-r 94-10.09.2015 g.pdfИнормация АОП за изпълнен договор2594 КБ06.01.2016г. 15:46:04ч.
Свали този файл (info.prekl.D-r 95-10.09.2015 g.pdf)info.prekl.D-r 95-10.09.2015 g.pdfИнормация АОП за изпълнен договор2621 КБ06.01.2016г. 15:46:18ч.
Свали този файл (Info.osv.garanciq.pdf)Info.osv.garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция - Медицинска Техника Инженеринг ООД926 КБ07.01.2016г. 14:43:06ч.