Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000155

Кратко описание / документация
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО за нуждите на 25 бр. обекти на Община Луковит, съгласно Техническата спецификация. Подробно описани в Приложение 1 (ексел таблица) към настоящата поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 2 500 MWh ± 20% нетна а ктивна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, Община Луковит следва да бъде включена в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
В качеството на „координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.
Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества ел. енергия. Изпълнителят поема всички небаланси на своите клиенти.

Срок за подаване на оферти: 06.09.2020 г.,  Час: 23:59 часа

Декриптиране на оферти:        07.09.2020 г.,  Час: 14:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП.zip)Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП.zipРешение номер D54382 / 01.09.2020 г.52 КБ04.09.2020г. 11:27:43ч.
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdfОбявление ЦАИС в АОП61 КБ04.09.2020г. 11:28:36ч.
Свали този файл (T69513-Експорт-20200904.zip)T69513-Експорт-20200904.zipДокументация - 00369-2020-00122940 КБ04.09.2020г. 11:29:06ч.
Достъп по връзката (/)Линк към Поръчката в ЦАИС0 КБ04.09.2020г. 11:37:55ч.
Свали този файл (КСИ-187 окончателно АОП.pdf)КСИ-187 окончателно АОП.pdfКСИ становище АОП по чл. 232, ал.3,т. 2 от ЗОП - окончателно792 КБ16.09.2020г. 10:49:01ч.