Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Август 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000125

1. Процедура
Настоящата процедура по провеждане на открита процедура се организира и провежда на основание чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, т. 1, вр. чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
2. Възложител
Възложител на настоящата процедура на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е Кметът на Община Луковит.
Адрес на възложителя:
гр. Луковит, ул. „Възраждане" № 73, п.к. 5770, тел.: 0697 5 24 64, факс: 0697 5 20 14.
Eлектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Официална страница на Община Луковит в интернет: www.lukovit.bg
Профила на купувача: www.op.lukovit.bg
З.Обект на поръчката
Обект на обществената поръчка е извършване на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
4. Наименование на поръчката
Наименованието на настоящата процедура е:
„Събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддъръжане на местата за обществено ползване на територията на община Луковит”.
Код по СРV номенклатура – основен код 90500000
5. Срок за изпълнение на обществената поръчка
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
6.Място на изпълнение
Сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъци ще се извършва на територията на населените места на община Луковит, както следва: град Луковит и селата: Дерманци, Дъбен, Карлуково, Торос, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричeне, Ъглен, Бежаново и Беленци.
7.Кратко описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка са следните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, както следва:
- Доставка, разполагане и поддръжка на съдовете за битови отпадъци;
- Събиране на битови отпадъци от точките за събиране и транспортиране до Регионалната система за управление на отпадъците – гр. Луковит;
- натоварване и транспортиране на контейнери с обем 4 куб.м;
- Измиване и дезинфекция на съдовете за съхранение на битови отпадъци (контейнери и кофи), както и площадките тип „заграждения” за контейнерите
- Машинно миене;
- Ръчно метене;
- Сметосъбиране и сметоизвозване от съдове разположени на площадки за разделно събиране на строителни и биоразградими отпадъци, които ще се събират и извозват по заявка от страна на Възложителя или упълномощено от него лице.
Общото количество отпадъци, които се очакват да се генерират за една година са около 5 500 тона.


Стойност, без да се включва ДДС: 940 000 Валута: BGN


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Дата: 30/08/201 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)


Условия за отваряне на офертите:
Дата: 02/09/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 10:30 (чч:мм)

Място:
гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, общинска администрация, ет.3, конферентна зала.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 272-23.07.2019 g-923803.pdf)Reshenie 272-23.07.2019 g-923803.pdfРешение 272/23.07.2019 г.- 9238032081 КБ23.07.2019г. 11:21:12ч.
Свали този файл (Obqvlenie-92804-23.07.2019 g.pdf)Obqvlenie-92804-23.07.2019 g.pdfОбявление - 923804/23.07.2019 г.3600 КБ23.07.2019г. 11:22:05ч.
Свали този файл (Dokumentaciq-2019-2021 g.rar)Dokumentaciq-2019-2021 g.rarДокументация - AOP 00369-2019-0010406 КБ23.07.2019г. 11:22:20ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП96 КБ26.07.2019г. 11:05:20ч.