Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Октомври 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000118

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит, в три обособени позиции:


Обособена позиция № 1- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици: ул.“П.Д.Петков“ , ул.“Шейново“, ул.“Хаджи Димитър, ул.“Цар Симеон І“, ул.“Панака“, , ул.“Княз БорисІ, ул.“Съединение“, ул.“Кракра“, ул.“Костен дол“ ;


Обособена позиция № 2- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици: Ул. „Кръгояр“, Ул.“Дунав“, Ул.“Коларска“


Обособена позиция № 3- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици: ул.“Ас.Златаров“, ул. “Л.Каравелов“, ул.“Момчилец“ и ул.“ Възраждане“


1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: инженеринг – проектиране и строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 2 657 000 (два милиона шестстотин петдесет и седем хиляди) лева без ДДС,.
5. Срокът на изпълнение - Срокът на изпълнение - 225 (двеста двадесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора по съответната обособена позиция) или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя за съответната обособена позиция, което от двете събития настъпи по-рано.
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година). Срокът се формира както следва:
Срок за изработване на техническият проект по всички части. Този срок се оферира от участника като не може да бъде по-кратък от 30 и по-дълъг от 45 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо за стартиране на дейността и приключва с предаване на проекта на Възложителя;
Срок за изпълнение на строителните работи. Този срок се оферира от участника като не може да бъде по-кратък от 120 и по-дълъг от 180 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
Срок за упражняване на авторски надзор. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорите ще бъдат сключени под условие.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 07.05.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 08.05.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.


Удължаване срок за получаване на оферти:

Дата: 20.05.2019 г.             Час: 17:00 часа

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-906691.pdf)Reshenie-906691.pdfРешение 136/10.04.2019 г. - АОП 9066912248 КБ10.04.2019г. 16:21:59ч.
Свали този файл (Obqvlenie-906692.pdf)Obqvlenie-906692.pdfОбявление - АОП 906692 / 10.04.2019 г.5807 КБ10.04.2019г. 16:22:42ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - АОП - 00369-2019-0004/10.04.2019 г.13755 КБ10.04.2019г. 16:23:22ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП98 КБ10.04.2019г. 16:23:44ч.
Свали този файл (Reshenie za promqna.pdf)Reshenie za promqna.pdfРешение за промяна - АОП 909167 - удължаване срока за получаване на оферти1484 КБ24.04.2019г. 17:01:43ч.
Свали този файл (Reshenie 191-14.05.2019 g.pdf)Reshenie 191-14.05.2019 g.pdfРешение 191/14.05.2019 г. - Прекратявам об.позиция 31017 КБ14.05.2019г. 16:50:49ч.
Свали този файл (Obqv.za prekratqvane-ob.poziciq_3-AOP-913659.pdf)Obqv.za prekratqvane-ob.poziciq_3-AOP-913659.pdfИнформация за прекратяване-АОП-обявление-913659 - об.позиция 32864 КБ28.05.2019г. 14:12:23ч.
Свали този файл (Protokol1.pdf)Protokol1.pdfПротокол 110029 КБ16.07.2019г. 16:05:05ч.