Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000081                  ПРИКЛЮЧЕНА

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
Настоящата процедура е разделена в две обособени позиции:
1. Техника за предаване и приемане на данни и изображения
2. Техника за възпроизвеждане на музика и звук

Участниците могат да подават оферти за една от обособените позиции по избор или и за двете обособени позиции.
Общата прогнозната стойност на поръчката е 28 000,00 лв. без ДДС и се финансира по договор BG05M2OP001-3.001-0001, проект: “Заедно”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, разделени по обособени позиции както следва:
1. Обособена позиция № 1: Техника за предаване и приемане на данни и изображения
в размер на 6 900,00 (шест хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.
2. Обособена позиция № 2: Техника за възпроизвеждане на музика и звук
в размер на 21 100,00(двадесет и една хиляди и сто) лв. без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата стойност на договора и офертите. Ценовите оферти на участниците по отделните обособени позиции не трябва да надвишават максимално допустимата стойност по съответната позиция. В случай че участник предложи по-висока, от изброените по-горе, стойност - той ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата по съответната обособена позиция, на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, поради несъответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Дата: 2
1/11/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите:
Дата: 2
2/11/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 13:00 (чч:мм)
Място:
Община Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, конферентна зала, ет.3
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение 401/30.10.2017 г.1833 КБ30.10.2017г. 17:12:36ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление4200 КБ30.10.2017г. 17:13:10ч.
Свали този файл (OBORUDVANE-Dokumentaciq.rar)OBORUDVANE-Dokumentaciq.rarДокументация706 КБ30.10.2017г. 17:13:27ч.
Свали този файл (Razqsnenie.pdf)Razqsnenie.pdfРазяснения795 КБ02.11.2017г. 13:50:02ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия5003 КБ14.12.2017г. 17:06:29ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия2817 КБ09.01.2018г. 16:08:09ч.
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Saobshtenie.pdfСъобщение отваряне ценово предложение - 15.01.2018 г., от 11:00 часа353 КБ09.01.2018г. 16:09:06ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия1970 КБ17.01.2018г. 16:11:28ч.
Свали този файл (Reshenie-14-17.01.2018 g.pdf)Reshenie-14-17.01.2018 g.pdfРешение 14/17.01.2018 г.927 КБ17.01.2018г. 16:12:10ч.
Свали този файл (Протокол 4.pdf)Протокол 4.pdfПротокол 4 Комисия2721 КБ30.01.2018г. 17:10:39ч.
Свали този файл (Решение 32-30.01.2018 г.pdf)Решение 32-30.01.2018 г.pdfРешение 32/30.01.2018 г.496 КБ30.01.2018г. 17:11:11ч.
Свали този файл (Обявление-Об.позиция 1.pdf)Обявление-Об.позиция 1.pdfОбявление- Об. позиция 12642 КБ08.02.2018г. 15:21:06ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazlojena porachka.pdf)Obqvlenie za vazlojena porachka.pdfОбявление за възложена поръчка АОП2660 КБ28.02.2018г. 10:16:39ч.
Свали този файл (dogovor 20-22.02.2018 g.pdf)dogovor 20-22.02.2018 g.pdfДоговор 20 от 22.02.2018 g.-техническо и ценово предложение5845 КБ28.02.2018г. 10:17:30ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-D-r-20-22.02.2018 g.pdf)Osv.garanciq-D-r-20-22.02.2018 g.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 20384 КБ04.04.2018г. 16:27:05ч.
Свали този файл (Info.prekl.Dogovor_20-22.02.2018 г.pdf)Info.prekl.Dogovor_20-22.02.2018 г.pdfИнформация изпълнен Договор 20/22.02.2018 г.1324 КБ16.01.2019г. 15:36:22ч.
Свали този файл (Aneks-1_D-r 20.pdf)Aneks-1_D-r 20.pdfАнекс_1/27.02.2018 г., към Договор 20/22.02.2018 г.1824 КБ21.02.2020г. 09:19:08ч.