Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

ПРЕКРАТЕНА

 

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000040

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Луковит по обособени позиции
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. “Христо Ботев” № 10, бл. „Валентина Терешкова“
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр, бл. „Кръгояр“
Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция.

2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : инженеринг – проектиране и строителство
4. Код съгласно класификатора: 4500000 - Строителни и монтажни работи; 45321000 - Топлоизолационни строителни работи; 45261410 - Работи по изолации на покривни конструкции; 45421000 - Монтажни работи на дограма; 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Стойността на настоящата обществена поръчка е процедура е 1 688 268.00(един милион шестстотин осемдесет и осем хиляди двеста шестдесет и осем) лева без ДДС разпределени, както следва:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ – 602 668 (шестстотин и две хиляди шестстотин шейсет и осем) лв. без ДДС
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр“ № 54, бл. „Кръгояр“ – 1 085 600,00 (един милион осемдесет и пет хиляди и шесттотин) лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Срок за изпълнение – КО – относителна тежест 20%. Оценката по Показател „Срок за изпълнение“ представлява сбор от оценките на предложения от участника срок за проектиране с тежест 30 и предложения от участника срок за изпълнение на СМР с тежест 70. Техническо предложение (ТП) представлява сбор от присъдените точки по всеки показател с тегловен коефициент – 30%, съдържащ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ и ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ГС) – предложен гаранционен срок – тегловен коефициент – 20 % и ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) предложена от участника крайна цена за проектиране и строителство, тегловен коефициент в КО – 30%
Комплексната оценка се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:
КО = СИ х 20% + ТП х 30% + ГСх20% ФП х 30%
7. Място за получаване на документацията: От 23.12.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.01.2016 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 26.01.2016 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

 -----------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА - АОП

Номер: 3 от 06.01.2015 г.

 

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
25/01/2016 17:00
Да се чете:
01/02/2016 17:00
 
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
26/01/2016 13:00
Да се чете:
02/02/2016 13:00
 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация893 КБ23.12.2015г. 17:17:25ч.
Свали този файл (V.T.rar)V.T.rarТех.досие бл. В.Терешкова114510 КБ24.12.2015г. 11:27:03ч.
Свали този файл (bl. K.zip)bl. K.zipТех.досие бл. Кръгояр45179 КБ24.12.2015г. 11:45:02ч.
Свали този файл (Re6enie 704498.pdf)Re6enie 704498.pdfАОП Решение2893 КБ28.12.2015г. 17:02:35ч.
Свали този файл (Obqvlenie 704508.pdf)Obqvlenie 704508.pdfАОП Обявление14563 КБ28.12.2015г. 17:02:58ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333331363835)pageИнфор. за преписката в АОП - 00369-2015-00200 КБ06.01.2016г. 15:17:48ч.
Свали този файл (Reshenie za promqna.pdf)Reshenie za promqna.pdfАОП Решение за промяна3799 КБ06.01.2016г. 16:31:03ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения1230 КБ15.01.2016г. 11:14:34ч.
Свали този файл (Zapoved kmeta-34-28.01.2016 g.pdf)Zapoved kmeta-34-28.01.2016 g.pdfЗАПОВЕД Кмета за Прекратяване - 34/28.01.2016 г.3104 КБ28.01.2016г. 15:51:51ч.
Свали този файл (Reshenie za prekratqvane-35.pdf)Reshenie za prekratqvane-35.pdfАОП Решение 35/28.01.2016 г. - за Прекратяване4824 КБ28.01.2016г. 15:52:40ч.