Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000009         ПРИКЛЮЧЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Заповед № 17/21.01.2015 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: “ Поддръжка на улично и парково осветление на територията на Община Луковит за 2015 г.”
2. Вид на процедурата – чл. 101а, ал.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 46 276.32 без ДДС
4. Количество и обем: Изпълнителят ще изпълнява следните дейности /съгласно Техническото задание/:
• Контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения;
• Извършване на текущ ремонт и годишна профилактика на уличното осветление;
• Ремонт на осветителни тела;
• Ремонт на въздушни и кабелни мрежи за улично осветление;
• Ремонт и зареждане на електрическите табла на стълбове за улично осветление;
• Ремонт в касети и табла за улично осветление;
• Подмяна на осветителни тела и електрически лампи за улично осветление;
• Преоборудване (преокомплектовка) на осветителни тела;
• Настройка на часовници за улично осветление;
• Почистване от прорасли клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела;
• Откриване и отстраняване на кабелни повреди на уличното осветление;
• Откриване и отстраняване на повреди по кабелни и въздушни мрежи за улично осветление;
• Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на официални празнични дни и мероприятия, организирани от Община Луковит, при бедствия и аварии, обявени от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) към МС, Областна ПКЗНБАК и Общинска ПКЗНБАК.
• Други видове дейности, свързани с поддръжката на уличното осветление (при необходимост).
6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
7. Схема на плащане: заплащането се извършва съгласно утвърдените средства в бюджета на общината/ съответно за кметствата/след приемане на работата и представяне от изпълнителя на Акт обр.19 и др. изискуеми документи и протокол за извършените работи по действителни количества, подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта.
8. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодното предложение. Тоб.=0.6*Тфин.+0.4*Ттех., където
Тфин. е оценката на финансовото предложение, а Ттех. е оценката на техническото предложение Ттех. за всеки участник се изчислява по следния начин:
Ттех.= 0.4Спр.+0.4*Среак. +0.2*Cгар., където:
Спр. = Спр.у. / Спр.мах. *100,
Слок.мах. е максималния брой Профилактични прегледи и почистване на осветителни тела годишно, Спр.у е брой профилактични прегледи предложени от участника.
Среак. = Среак.мин. / Среак.х. *100,
Среак.мин. е минималния предложен срок за изпращане на квалифициран електротехник (с подходяща техника и допълнителни специалисти), на място, за отстраняване на възникнали проблеми и аварии, а Среак.х. е срока за изпращане на място на специалисти и техника, предложен от съответния участник.
Cгар.= Сгар.х / Сгар.мах*100,
Сгар.мах. е максималния предложен ганционен срок, а Сгар.х е гаранционния срок предложен от съответния участник (ако има предложени различни срокове за видовете услуги и материали от един участник, за изчисление се ползва минималния предложен гаранционен срок
Тфин. = (Цмин. / Цх ) * 100, където:
Цмин. е минималната предложена цена, а Цх е цената предложена от съответния участник за Експлоатационна подръжка за 1 бр. осветително тяло на месец
9. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки под № 9038214 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038214  на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg  рубрика " Обществени поръчки - Профил на купувача" - www.op.lukovit.bg  в срок до 29.01.2014 год. 17:00 часа.
10. Офертите да бъдат отворени на: 03.02.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038214)Връзка към АОП90382140 КБ21.01.2015г. 14:24:10ч.
Свали този файл (parkovo.zip)parkovo.zipДокументация2129 КБ21.01.2015г. 14:27:03ч.
Свали този файл (protokol yli4no.pdf)protokol yli4no.pdfПротокол Комисия1929 КБ18.02.2015г. 16:38:31ч.
Свали този файл (Sklushen Dogovor.pdf)Sklushen Dogovor.pdfДоговор6610 КБ06.03.2015г. 16:19:11ч.
Свали този файл (por. 000009 Dogovor 23-04.03.2015 g. plashtaniq.pdf)por. 000009 Dogovor 23-04.03.2015 g. plashtaniq.pdfИнфор.плащания м.03.2015 г.550 КБ15.04.2015г. 14:52:47ч.
Свали този файл (Info D-r 23-04.03.2015 g.pdf)Info D-r 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.04.2015 г.800 КБ11.05.2015г. 08:50:20ч.
Свали този файл (Cen.oferta kam D-r 23-04.03.2015 g.pdf)Cen.oferta kam D-r 23-04.03.2015 g.pdfЦеново предложение1584 КБ11.05.2015г. 09:23:22ч.
Свали този файл (Teh.oferta kam D-r 23-04.03.2015 g.pdf)Teh.oferta kam D-r 23-04.03.2015 g.pdfТехническо предложение към Договора1584 КБ11.05.2015г. 09:23:42ч.
Свали този файл (Dogovor 23-04.03.2015 g.pdf)Dogovor 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2015 г.810 КБ12.06.2015г. 09:19:27ч.
Свали този файл (D-r 23-04.03.2015 g.pdf)D-r 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.754 КБ14.07.2015г. 11:34:57ч.
Свали този файл (Д-р 23-04.03.2015 g.pdf)Д-р 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.487 КБ11.08.2015г. 14:19:02ч.
Свали този файл (D-r 23-04.03.15 g.pdf)D-r 23-04.03.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.740 КБ11.09.2015г. 15:21:56ч.
Свали този файл (D-r 23_04.03.2015 g.pdf)D-r 23_04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.746 КБ14.10.2015г. 14:35:51ч.
Свали този файл (d--r 23-04.03.2015 g.pdf)d--r 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.761 КБ18.11.2015г. 10:31:38ч.
Свали този файл (D-r 23-04.03.2015 г.pdf)D-r 23-04.03.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.798 КБ18.12.2015г. 09:58:27ч.
Свали този файл (D--r_23-23.03.2015 g.pdf)D--r_23-23.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.745 КБ19.01.2016г. 15:08:05ч.
Свали този файл (Info.pl. D-r 23-04.03.2015 g.pdf)Info.pl. D-r 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.781 КБ15.02.2016г. 09:27:32ч.
Свали този файл (D-r__23-04.03.2015 g.pdf)D-r__23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.767 КБ17.03.2016г. 11:03:21ч.
Свали този файл (D-_r 23-04.03.2015 g.pdf)D-_r 23-04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.763 КБ18.04.2016г. 10:04:01ч.
Свали този файл (D-r_-23.04.03.2015 g_.pdf)D-r_-23.04.03.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.740 КБ18.05.2016г. 14:28:30ч.
Свали този файл (Д-р_23_04.03.2015 г..pdf)Д-р_23_04.03.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.754 КБ29.06.2016г. 09:26:04ч.
Свали този файл (D--r_23--04.03.2015 g.pdf)D--r_23--04.03.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.753 КБ19.07.2016г. 11:05:30ч.
Свали този файл (d-r  23_04-03-2015-g.pdf)d-r 23_04-03-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.756 КБ10.08.2016г. 13:56:29ч.
Свали този файл (Д-р 23-04.03.2015 г.pdf)Д-р 23-04.03.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.794 КБ15.09.2016г. 10:14:10ч.
Свали този файл (Д-р_23-04.03.2015 год.pdf)Д-р_23-04.03.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.806 КБ18.10.2016г. 15:30:13ч.
Свали този файл (Дог-р 23-04.03.2015 год.pdf)Дог-р 23-04.03.2015 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.755 КБ16.11.2016г. 09:50:13ч.