Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000150

ДО
„ЕкоПро Консулт“ ЕООД,
с адрес: гр. София 1797,
р-н Студентски,
ж.к. Младост 1, бл. 104, вх. В, ап. 38,
инж. Красимир Петков
ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

На основание чл. 191, ал.1, т.2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 162 от Закона за устройство на територията и чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права и поради стартиране на строително- ремонтни работи на обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит““, В КАЧЕСТВОТО Ви на изпълнител на работен проект за обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“, отправяме покана за предоставяне на оферта за упражняване на авторски надзор на посоченият обект, при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР за обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“.
2. Мотиви за избора на реда за възлагане на обществената поръчка:
Община Луковит има сключен договор с „ЕкоПро Консулт“ ЕООД, ЕИК BG 130579636, с адрес: гр. София 1797, р-н Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 104, вх. В, ап. 38,, възложен в резултат на проведена обществена поръчка чрез събиране три ценови оферти Договор № 24/ 14. 03. 2016 год. с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“,
Съгласно разпоредбите на ЗУТ и в съответствие със сключеният Договор, проектантът следва да предостави последващи услуги като упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително –ремонтните работи на обекта. Авторският надзор по всички части по време на строителството е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. В този смисъл, възложителят е задължен за възложи авторския надзор при реализация на проекта на лицето,носител на авторските права върху проекта. Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно и би предизвикало нарушаване на изключителните права на проектанта.
Предвид изложеното и съобразно прогнозната стойност на поръчката е определен реда за възлагане на обществената поръчка чрез „покана до определени лица“, на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП.
3. Описание на предмета на обществената поръчка:
Упражняване на авторски надзор и вписването на констатации, забележки със Заповеди от него в Заповедната книга на обекта; Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете съобразно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след покана от Възложителя; обсъждане и промяна на конструктивните решения при нужда; изготвяне на ревизирани чертежи/проекти при нужда; изменение на проектни части по време на работа при нужда; Посещение на всички съоръжения при всеки дефект или повреда след писмена покана от Възложителя, които ще изискват намесата на Строителя за тяхното отстраняване чрез даване на решение от него; Изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на Разрешение за ползване на обектите;
4. Прогнозна стойност на поръчката:
Прогнозната стойност на поръчката е до 13 700,00 (тринадесет хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС или 16 440,00 (шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лв. с включен ДДС. При подаване на офертата, участникат следва да съобразят ценовото си предложение с финансовият ресурс, определен от Възложителя.
6. Място и срок за подаване на офертата:
Офертата се подава в Община Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, стоя № 11- деловодство.

Краен срок за подаване на офертата – 28.05.2020 год. 17: 00 часа.
Дата и място за отваряне на офертата – 29.05.2020 год. 10:30 часа.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (pokana2.pdf)pokana2.pdfПокана1250 КБ18.05.2020г. 16:00:57ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация5896 КБ18.05.2020г. 16:01:42ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол1190 КБ09.06.2020г. 14:43:59ч.
Свали този файл (Reshenie 299-09.06.2020 g.pdf)Reshenie 299-09.06.2020 g.pdfРешение 299/09.06.2020 г. за избор на Изпълнител505 КБ09.06.2020г. 14:44:30ч.
Свали този файл (Dogovor 69-17.06.2020 g.pdf)Dogovor 69-17.06.2020 g.pdfДоговор 69/17.06.2020 г.4300 КБ18.06.2020г. 15:32:19ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение407 КБ18.06.2020г. 15:32:30ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение610 КБ18.06.2020г. 15:32:42ч.