Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000139

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г. на обект: „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP00I-7.006 – площи.

1. Вид на процедурата: Пряко договаряне на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, при условията на чл. 182, ал.1, т.2 от ЗОП.
2. Обект на поръчката: услуга.
3. КОД СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАТОРА: СРV 71521000– СТРОИТЕЛEН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 12 000,00 лева (дванадесет хиляди лева) без ДДС, одобрени за финансиране на строителен надзор за обект: „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“.
5 Продължителност на поръчката – Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
6 Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7 Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 17.02.2020 год.
8 Дата на отваряне на получените оферти: 18.02.2020 год. от 10:30 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение.pdf)Решение.pdfРешение - АОП 00369-2020-0001 / 27.01.2020 г.2467 КБ27.01.2020г. 14:06:33ч.
Свали този файл (Документация.zip)Документация.zipДокументация468 КБ27.01.2020г. 14:13:12ч.
Свали този файл (е-ЕЕДОП.zip)е-ЕЕДОП.zipе-ЕЕДОП96 КБ27.01.2020г. 14:13:43ч.
Достъп по връзката (https://op.lukovit.bg/attachments/article/247/proekti.rar)proekti.rarПроекти0 КБ27.01.2020г. 14:27:33ч.
Свали този файл (pokana.pdf)pokana.pdfПокана "Експресинженеринг" ЕООД1582 КБ27.01.2020г. 16:10:57ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 15470 КБ05.06.2020г. 15:48:21ч.
Свали този файл (Reshenie 287-05.06.2020 g.pdf)Reshenie 287-05.06.2020 g.pdfРешение 287/05.06.2020 г. за избор на Изпълнител845 КБ05.06.2020г. 15:48:46ч.
Свали този файл (Dogovor 70-23.06.2020 g.pdf)Dogovor 70-23.06.2020 g.pdfДоговор 70/23.06.2020 г.8624 КБ24.06.2020г. 21:40:56ч.
Свали този файл (Tehnicnesko  predlojenie.pdf)Tehnicnesko predlojenie.pdfТехническо предложение11362 КБ24.06.2020г. 21:41:58ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение611 КБ24.06.2020г. 21:42:24ч.
Свали този файл (Obqvlenie vazl.porachka-985459.pdf)Obqvlenie vazl.porachka-985459.pdfОбявление за възложена поръчка - АОП - 9854592942 КБ24.06.2020г. 21:43:03ч.