Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000154

СЪОБЩЕНИЕПредоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането
на проекти към ДФЗ по две обособени позиции:
1. „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г.;
2. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“ финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г.;

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (1. Обява за събиране на оферти.zip)1. Обява за събиране на оферти.zipОбява56 КБ09.07.2020г. 15:33:51ч.
Свали този файл (T67120-Експорт-20200709-Документация.zip)T67120-Експорт-20200709-Документация.zipДокументация - 00369-2020-001169 КБ09.07.2020г. 15:34:06ч.
Достъп по връзката (https://app.eop.bg/today/67120)67120Линк към Поръчката в ЦАИС0 КБ09.07.2020г. 15:35:11ч.
Свали този файл (T67122-Експорт-20200709-Dokumentaciq.zip)T67122-Експорт-20200709-Dokumentaciq.zipДокументация - 00369-2020-0011588 КБ09.07.2020г. 15:47:19ч.
Свали този файл (T67121-Експорт-20200709-Ob.poz.1.zip)T67121-Експорт-20200709-Ob.poz.1.zipОбособена позиция 1551 КБ09.07.2020г. 15:51:18ч.
Свали този файл (T67125-Експорт-20200709-Ob.poz.2.zip)T67125-Експорт-20200709-Ob.poz.2.zipОбособена позиция 2382 КБ09.07.2020г. 15:51:36ч.
Свали този файл (tehn. specifikaciq_konsult  m7.pdf)tehn. specifikaciq_konsult m7.pdfТехническа спецификация203 КБ09.07.2020г. 15:51:58ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения 1736 КБ17.07.2020г. 17:08:31ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 114924 КБ11.08.2020г. 13:30:31ч.