Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000043

                   ОКОНЧАТЕЛНО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед № 27/22.01.2016 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Изготвяне на работен проект за обект: „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на Oбщина Луковит” .
2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 65 500,00 без ДДС
4. Количество и обем: разработване на РАБОТЕН ПРОЕКТ с ново геодезическо заснемане, геоложки проучвания и други проучвания при необходимост с технология за събиране на съществуващите общински отпадъци на един имот или при невъзможност върху два или три съседни общински имота в землището на гр. Луковит – местност „Голия Връх”, с ЕКАТТЕ 44327 и оформяне на ново тяло на депото, при постигане на стабилитет, запечатване на отпадъците с горен изолиращ екран и последваща техническа и биологична рекултивация съгласно приложеното към документацията за участие Задание;
5. Срок за изпълнение: Изпълнителят следва да изготви и предаде на възложителя изготвения работен проект съгласно посочения срок в техническото му предложение, който срок не може да надвишава четири месеца от датата на възлагане на изпълнението на проектните работи. Общият срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от 31.08.2016 г., до който срок следва да се представят и отстранят всички забележки по изготвения проект.
6. Схема на плащане: Авансово плащане – Възложителят заплаща 5% (пет процента) от стойността на договора до 5 дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя за започване изпълнението на дейностите по договора;
Междинното плащане е в размер на 70% (седемдесет процента) от цената на договора. Възложителят заплаща междинното плащане до 5 /пет/ дни след предаване на изготвения работен проект в 3 /три/ оригинални екземпляра по всички части на хартиен носител, което предаване се удостоверява с приемо-предавателен протокол и писмо от Възложителя по чл. 13, ал. 6 от договора, с което се приема изпълнението. Плащането е дължимо и в случаите по чл. 14, ал. 1 от договора;
Окончателното плащане в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената на договора. Възложителят заплаща окончателното плащане до 5 /пет/ дни след окончателното приемане на работата от страна на комисията по чл. 13, ал. 1 от договора.
7. Критерии за оценка на офертите: „Икономически най- изгодна оферта“ по Комплексна оценка (КО): Комплексната оценка представлява сума от оценките То и Фо. Въз основа на определената оценка на техническото предложение и финансовата оценка, комплексната оценка на всеки кандидат се изчислява по следната формула:
Комплексна оценка (КО) = То + Фо Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. А. Оценка на Техническо предложение (То) с максимален брой точки 80, състоящо се от: 1. Срок за изпълнение на проектирането (К1) до 40 точки; 2. Методология на изпълнение (К2) до 40 точки; Б. Оценка на ценовото предложение – финансова оценка (Фо): Финансовата оценка включва оценка на предложената от участника крайна цена в лева, без включен ДДС. Финансовите оценки на всички участници се изчисляват по формулата: Ценова оценка (Фо) = (F MIN/ F i) * 20, където: F MIN - минималната предложена цена «минималната предложена цена» е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране. F i – цената, предложена от участника «цена, предложена от участника» е цената, предложена от конкретен участник за цялостното изпълнение на договора; Финансовата оценка се оценява до 20 точки.
8. Място за получаване на документацията: От 22.01.2016 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/152- .
9. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 03.02.2016 год.
10. Офертите да бъдат отворени на: 09.02.2016г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.
КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (PPokana .pdf)PPokana .pdfПублична покана АОП - 9049811/22.01.2016 г.4162 КБ22.01.2016г. 14:44:30ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация295 КБ22.01.2016г. 14:47:23ч.
Свали този файл (protokol 1.pdf)protokol 1protokol7154 КБ22.02.2016г. 16:31:07ч.
Свали този файл (1. D-r-24-14.03.2016 g.pdf)1. D-r-24-14.03.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор6695 КБ29.03.2016г. 14:58:04ч.
Свали този файл (2. Techn. predl..pdf)2. Techn. predl..pdfТехническо предложение към Договора1032 КБ29.03.2016г. 14:59:14ч.
Свали този файл (3. Cenovo predl.pdf)3. Cenovo predl.pdfЦеново предложение към Договора1510 КБ29.03.2016г. 15:00:37ч.
Свали този файл (D-_r 24-14.03.2016 g.pdf)D-_r 24-14.03.2016 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.840 КБ18.04.2016г. 11:13:03ч.
Свали този файл (D-r_-24-14.03.2016 g_.pdf)D-r_-24-14.03.2016 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.780 КБ18.05.2016г. 14:39:53ч.
Свали този файл (Д-р_24_14.03.2016 г..pdf)Д-р_24_14.03.2016 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.792 КБ29.06.2016г. 10:16:35ч.
Свали този файл (D--r_24--14.03.2016 g.pdf)D--r_24--14.03.2016 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.804 КБ19.07.2016г. 10:40:20ч.
Свали този файл (d-r  24_14-03-2016-g.pdf)d-r 24_14-03-2016-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.765 КБ10.08.2016г. 14:55:38ч.
Свали този файл (Д-р 24-14.03.2016 г.pdf)Д-р 24-14.03.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.765 КБ15.09.2016г. 09:46:54ч.
Свали този файл (Д-р_24-14.03.2016 год.pdf)Д-р_24-14.03.2016 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.844 КБ18.10.2016г. 16:04:16ч.
Свали този файл (Дог-р 24-14.03.2016 год.pdf)Дог-р 24-14.03.2016 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г. - ОКОНЧАТЕЛНО760 КБ16.11.2016г. 10:09:17ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfОсвободена гаранция за изпълнение592 КБ25.01.2017г. 17:10:05ч.