Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Декември 2023
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000075          ПРЕКРАТЕНА

Предметът на процедурата е Доставката, чрез покупка на Дизелово гориво с мин. 6% биодизел за ОП “Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“ с код по CPV 09134200-9 и код по КН 27102011, съгласно Решение № 126/23.08.2017 г., на Директора на Общинско предприятие Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание.
Предвижда се доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинско предприятие Регионално депо да неопасни отпадъци - Луковит, с прогнозни количества 90 000 /деветдесет хиляди/ литра. Горивото трябва да отговаря на изискванията за качество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС № 156 от 15.07.2003г./ обн. В ДВ бр. 66 от 25.07.2003г.
С максимална обща стойност не повече от 130 000 /сто и тридесет хиляди / лв. без ДДС.
Доставката на гориво ще се извършва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от дата на подписване на договора, или при достигане на уговорената пределна обща стойност на горивото без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано.
Доставката на гориво ще се извършва в сградата Общинско предприятие Регионално депо да неопасни отпадъци – Луковит.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес:
Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес.
Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

Офертата и придружаващите я документи се представят в обща запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: Община Луковит, с адрес: град Луковит 5770, ул. „Възраждане” № 73.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа и в деловодството в административната сграда на Община Луковит, с адрес: град Луковит 5770, ул. „Възраждане” № 73.Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при възложителя Община Луковит, в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай тe не се разглеждат.

Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите:
14/09/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73
Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentaciq_DEPO.rar)Dokumentaciq_DEPO.rarДокументи220 КБ23.08.2017г. 13:17:41ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение2008 КБ23.08.2017г. 14:43:01ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление3320 КБ23.08.2017г. 14:43:44ч.
Свали този файл (SAOB-JALBA.pdf)Съобщение за подадена жалбаискане за налагане на временна мярка "Спиране на процедурата"394 КБ12.09.2017г. 10:42:01ч.
Свали този файл (Reshenie-140-14.09.2017 g.pdf)Reshenie-140-14.09.2017 g.pdfРешение 140/14.09.2017 г. - ПРЕКРАТЯВАМ723 КБ14.09.2017г. 09:07:37ч.
Свали този файл (Ob.za rezulatat OP.pdf)Ob.za rezulatat OP.pdfОбявление за резултати от процедура2852 КБ23.02.2018г. 10:09:48ч.