Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000020

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка
Предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: “Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Цар Симеон І“ гр. Луковит, община Луковит.
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП
3.Обект на поръчката : строителство- проектиране и изпълнение на СМР
4. Код съгласно класификатора: 71500000- услуги свързани със строителството; 71322200- услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи; 45231110- строително монтажни работи по полагане на тръби; 45233200- строителни работи по полагане на пътна настилка.
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 264 000 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: 1. Техническа оценка Т - максимален брой точки: 50 точки.Работна програма (текстова част). Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимосвързаност на предлаганите дейности до 20 т.Обяснителна записка - Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционния проект). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката до 20 т. и Обяснение на потенциалните рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора до 10 т.Финансова оценка - Фп - максимален брой - 50 точки, Фп = Цтш / Цп х 50, където: Цтш - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти. Цп - цената предложена в п-тата оферта. Обща оценка - Оп - максимален брой - 100 точки, Оп = Тп + Фп, където: Оп - общата оценка на п-тата оферта,
Тп - техническата оценка на п-тата оферта,
7. Място за получаване на документацията: От 26.05.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/97-
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 05.06.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 08.06.2015 год. - от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

 

КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042177)v51_pp.phpПублична покана АОП0 КБ26.05.2015г. 17:29:13ч.
Свали този файл (Цар Sim.rar)Цар Sim.rarДокументация16957 КБ26.05.2015г. 17:46:22ч.
Свали този файл (Pub.Pokana AOP.pdf)Pub.Pokana AOP.pdfПублична покана АОП4047 КБ28.05.2015г. 10:49:48ч.
Свали този файл (Otvarqne ceni.pdf)Otvarqne ceni.pdfДата отваряне цени919 КБ19.06.2015г. 10:39:33ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол Комисия2560 КБ30.06.2015г. 11:33:20ч.
Свали този файл (Protokol 2-signed.pdf)Protokol 2-signed.pdfПротокол 2 Комисия343 КБ30.06.2015г. 16:45:00ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 3 Комисия2724 КБ30.06.2015г. 16:46:37ч.
Свали този файл (Dogovor 76-22.07.2015 g.pdf)Dogovor 76-22.07.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор3728 КБ29.07.2015г. 11:18:34ч.
Свали този файл (Tehnishesko predlojenie.pdf)Tehnishesko predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора2476 КБ29.07.2015г. 11:19:16ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора1163 КБ29.07.2015г. 11:19:30ч.
Свали този файл (D-r 76-22.07.2015 g.pdf)D-r 76-22.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.511 КБ11.08.2015г. 14:27:36ч.
Свали този файл (D-r 76-22.07.15 g.pdf)D-r 76-22.07.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.778 КБ12.09.2015г. 08:29:25ч.
Свали този файл (D-r 76_22.07.2015 g.pdf)D-r 76_22.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.799 КБ14.10.2015г. 15:48:05ч.
Свали този файл (d--r 76-22.07.2015 g.pdf)d--r 76-22.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.824 КБ18.11.2015г. 10:50:01ч.
Свали този файл (D-r 76-22.07.2015 г.pdf)D-r 76-22.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.875 КБ18.12.2015г. 10:16:10ч.
Свали този файл (D--r_76-22.07.2015 g.pdf)D--r_76-22.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. - окончателно плащане - 22.12.2015 г.807 КБ19.01.2016г. 15:17:19ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция 778 КБ15.03.2016г. 16:59:29ч.