Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000014

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Заповед № 100/09.03.2015 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в Дневен център за деца с увреждания, в УПИ ІІ, кв. 26, ул. „Христо Ботев“ № 26, гр. Луковит “
2. Вид на процедурата – чл. 101а от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 264 000 лв.без ДДС
4. Количество и обем: Демонтаж на стара дограма - прозорци и врати с касите, подпрозоречни первази и прагове, включително входни врати; Демонтаж преработка, грундиране, боядисване и монтаж на метални решетки от прозорци; Демонтаж на стари етажни ел. табла; Демонтаж на стари осветителни тела, ел. ключове и контакти; Демонтаж на стари фаянсови плочки от стените на тоалетните, баните и кухните, подравняване повърхностите на стените, след демонтажа; Демонтаж на стари водопроводни и канализационни тръби; Демонтаж на стар метален стълбищен парапет; Премахване на зидове и изграждане на нови; Разбиване на съществуващата настилка в помещения, за прекарване на водопровод и отоплителна инсталация по пода; Направа на нови отвори в стени и плочи за прокарване на инсталации; и др. описани в КСС.
5. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 6 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
6. Схема на плащане: Междинни плащания до 80 % от стойността на договора: Възложителят, при поискване от Изпълнителя, заплаща на Изпълнителя междинни плащания на стойност не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без включено ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че такъв е дължим, в срок до 5(пет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа съгласно чл. 16, ал. 1 от Договора, подписване на Протокол за установяване на изпълнените видове и количества работи /Образец 19/, и представяне от Изпълнителя на фактура за дължимата сума. Общата стойност на междинните плащания не може да надхвърля 80% от цената на договора. Окончателно плащане в размер на разликата между цената на договора и общата стойност на действително извършените, измерени, одобрени и заплатени от Възложителя строителни работи след представянето от Изпълнителя на: фактура за дължимата сума и подписани от Възложителя съгласно чл. 16, ал. 1 - приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на извършената работа и Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта – Акт Образец 15, при условията на отложено плащане за срок от 30 (тридесет) календарни дни .
7. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Комплексната оценка КО на всяко предложение се получава по формулата: КО = К1 + К2
1.К1 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение - 40 т.
2.К2 – ЦЕНА - Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена- 60 т.
8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки под 9039525/09.03.2015 , на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - рубрика " Профил на купувача” в срок до 18.03.2015 год. 17:00 часа.
9. Място за подаване на оферти за участие: Община Луковит, ул. „Възраждане“ № 73 на 19.03.2015 год. до 17:00 часа.
10. Офертите да бъдат отворени на: 20.03.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, гр. Луковит, ул. "Възраждане" № 73, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП
11. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039525 )Връзка АОППублична покана0 КБ09.03.2015г. 11:48:06ч.
Свали този файл (Publishna Pokana.pdf)Publishna Pokana.pdfПублична покана3633 КБ09.03.2015г. 11:48:31ч.
Свали този файл (remont cnst 1i2.zip)remont cnst 1i2.zipДокументация330 КБ09.03.2015г. 11:49:12ч.
Свали този файл (Proekti Lukovit DCDU.zip)Proekti Lukovit DCDU.zipПроекти19512 КБ10.03.2015г. 15:36:53ч.
Свали този файл (Vaprosi i otgovori.pdf)Vaprosi i otgovori.pdfВъпроси и отговори2897 КБ12.03.2015г. 15:08:23ч.
Свали този файл (Vaprosi i otgovori .pdf)Vaprosi i otgovori .pdfОтговори на въпроси789 КБ16.03.2015г. 17:55:08ч.
Свали този файл (Vaprosi i otgovori 1.pdf)Vaprosi i otgovori 1.pdfОтговори 535 КБ16.03.2015г. 17:55:46ч.
Свали този файл (Vapros i otgovor.pdf)Vapros i otgovor.pdfОтговор504 КБ17.03.2015г. 14:30:18ч.
Свали този файл (protokol.pdf)протокол Протокол Комисия13113 КБ28.04.2015г. 15:20:26ч.
Свали този файл (Info za skl.D-r 47-07.05.2015 g.pdf)Info za skl.D-r 47-07.05.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор8679 КБ13.05.2015г. 18:10:04ч.
Свали този файл (Cenovo.predl. kam D-r 47-07.05.2015 g.pdf)Cenovo.predl. kam D-r 47-07.05.2015 g.pdfЦеново предложение към Договора2460 КБ13.05.2015г. 18:10:28ч.
Свали този файл (Teh.predl. kam D-r 47-07.05.2015 g.pdf)Teh.predl. kam D-r 47-07.05.2015 g.pdfТехническо предложение към Договора22209 КБ13.05.2015г. 18:10:44ч.
Свали този файл (D-r 47-07.05.2015 g.pdf)D-r 47-07.05.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.811 КБ14.07.2015г. 11:39:59ч.
Свали този файл (Д-р 47-07.05.2015 g.pdf)Д-р 47-07.05.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.496 КБ22.07.2015г. 14:09:04ч.
Свали този файл (D-r 47-07.05.15 g.pdf)D-r 47-07.05.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.774 КБ12.09.2015г. 08:22:27ч.
Свали този файл (D-r 47_07.05.2015 g.pdf)D-r 47_07.05.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.842 КБ14.10.2015г. 14:51:19ч.
Свали този файл (d--r 47-07.05.2015 g.pdf)d--r 47-07.05.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.779 КБ18.11.2015г. 10:44:31ч.
Свали този файл (D-r 47-07.05.2015 г.pdf)D-r 47-07.05.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.780 КБ18.12.2015г. 10:06:19ч.