Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000005

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед № 678/02.12.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на настолно компютърно оборудване за нуждите Община Луковит, разпределени в читалищата на територията на Община Луковит“
2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 8 400 лв.без ДДС
4. Количество и обем: Доставката включва - настолни компютри с вкл. лицензи за операционни системи (12 бр.),
5. 3. Място на изпълнение на поръчката: Доставката ще се извърши на територията на Община Луковит, в читалищата на гр. Луковит и с. Дерманци, Петревене, Пещерна, Дъбен, Торос, Карлуково, Тодоричене, Ъглен, Беленци, Бежаново, Румянцево.
6. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 15 работни дни, считано от датата на сключване на договор с възложителя.
7. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта”.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Срок за изпълнение на поръчката –работни дни за доставка на оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка – С - с относителна тежест на показателя – 20%. Гаранционен срок не по-малък от 24 месеца, ако не е посочено друго в спецификацията – Гс - с относителна тежест на показателя – 20%. Предлагаме следгаранционен сервиз на доставеното оборудване – СГо - с относителна тежест на показателя – 20%. Предлагана цена – Ц- с относителна тежест на показателя – 40%.
8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки под № 9036931 на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - рубрика " Обществени поръчки - Профил на купувача” в срок до 11.12.2014 год. 17:00 часа.
9. Срокът за получаване на оферти е 17.00 ч. на 12.12.2014 г.
10. Офертите да бъдат отворени на: 15.12.2014г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870)Връзка към АОП 0 КБ02.12.2014г. 18:27:58ч.
Свали този файл (dokumentacia.doc)Документация на поръчката 305 КБ02.12.2014г. 18:29:24ч.
Свали този файл (pp oborudvane.pdf)Публична покана 1258 КБ02.12.2014г. 18:30:45ч.
Свали този файл (otgovor 7680.pdf)Въпрос с вх. №02-7680/05.12.2014Отговор на поставен въпрос594 КБ10.12.2014г. 11:18:46ч.
Свали този файл (protokol.pdf)Протокол от работа на комисията1328 КБ18.12.2014г. 19:59:14ч.
Свали този файл (dogovor-103.pdf)Договор 1420 КБ22.12.2014г. 19:12:17ч.
Свали този файл (tehn.-predl.pdf)Техническо предложение 514 КБ22.12.2014г. 19:13:04ч.
Свали този файл (cena.pdf)Ценово предложение 388 КБ22.12.2014г. 19:13:50ч.
Свали този файл (info-pl-dogovori 12.2014.pdf)Извършени плащания по договори 328 КБ13.01.2015г. 14:24:32ч.