Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000003

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. "Възраждане", № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед № 623/27.10.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Предмет на поръчката: Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2014-2015 г." за: „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит – 64 030 км" и „Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит".

2. Вид на процедурата – услуга по чл. 101а, ал.2 от ЗОП.

3. Прогнозна стойност на поръчката – за „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит --64.030 км" в размер на 50 000 лв без ДДС в рамките на осигурени средства от МРРБ и Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит." в размер 15 000 лв без ДДС осигурени средства от общински бюджет.

4. Срок за изпълнение: Зимен сезон 2014-2015 год.

5. Схема на плащане: Заплащането на цената на поръчката ще се извършва по следната схема: Авансово плащане - Възложителят заплаща авансово плащане в размер на 30 % (десет процента) от стойността на договора при подписването на договора срещу представена фактура за авансово плащане от страна на Изпълнителя; Междинни плащания - въз основа на изготвени от изпълнителя и одобрени от инвеститора подробна количествена сметка-по образец на МРРБ за действително извършените видове работи и фактура.

6. Критерий за оценка на офертите – „най – ниска цена"

7. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците.

7.1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 1 /един/ договор за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

7.2. Участникът да разполага минимум със следната собствена или наета техника: Трактор- снегорин минимум 80 к.с. – 2 бр; Трактор- снегорин мин. 100 к.с -2 бр. ; Трактор – снегорин мин. 130 к.с.- 1 бр.; Камион- снегорин с пясъкоразпрасквач мин. обем на бункера 5 куб.м- 2 бр.

Забележка: За техниката с посочен тип съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно".

Изисквания към машини, оборудване и техническите съоръжения, с които кандидата разполага за изпълнението на поръчката:

1.Гребла:

1.1.С изменящ се ъгъл;

1.2.С не изменящ се ъгъл;

2. Работна част на греблото:

2.1.Метална;

2.2 Гумена;

Допуснатите до участие кандидати да предоставят оборудвани машините за преглед пред комисия, назначена от Възложителя в определен от нея час и място, съгласно ксеро копията на талоните на МПС, които ще се използват при снегопочистването).

7.3. Участникът да разполага със следната база (собствена или наета), необходима за изпълнение на поръчката: - Склад и площадка за съхранение на техниката "с домуване на пункт за зимно поддържане" или "на повикване при необходимост".

Осигуряване на необходимите условия за работа и почивка на обслужващия персонал на пунктовете за зимно поддържане. Машините и съоръженията се договарят на двусменен режим на работа.

7.5. При двусменен режим на работа, когато машините работят по-малко от две машиносмени, разликата до 17 часа се заплаща в престой (дежурство).

7.6. Наличие на база за съхранение на инертните материали: пясък, фракции, цистерни за луга, сол и други.

8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - рубрика " Обществени поръчки - Профил на купувача" в срок до 07.11.2014 год. 17:00 часа.

9. Офертите да бъдат отворени на: 12.11.2014г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (zima_Lukovit.zip)Документи 1881 КБ27.10.2014г. 13:49:38ч.
Свали този файл (protokol-zima.pdf)Протокол 1565 КБ26.11.2014г. 17:30:24ч.
Свали този файл (dogovor-zima.pdf)Сключен договор 1273 КБ15.12.2014г. 15:58:11ч.
Свали този файл (info-pl-dogovori.pdf)Информация по разплащане по договори 328 КБ13.01.2015г. 14:26:23ч.
Свали този файл (Informaciq za razpl.po Dogovori.pdf)Informaciq za razpl.po Dogovori.pdfИнформация за разплащане по Договор649 КБ09.02.2015г. 10:50:21ч.
Свали този файл (Plachtaniq.pdf)Plachtaniq.pdfПлащане към Договор за м.02.2015 г.700 КБ09.03.2015г. 16:57:09ч.
Свали този файл (por. 000003 Dogovor 98-05.12.2014 g. plashtaniq.pdf)por. 000003 Dogovor 98-05.12.2014 g. plashtaniq.pdfИнфор.плащания м.03.2015 г.596 КБ15.04.2015г. 14:48:03ч.
Свали този файл (Tehnishesko predlojenie.pdf)Tehnishesko predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора271 КБ05.05.2015г. 13:20:14ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора303 КБ05.05.2015г. 13:20:53ч.
Свали този файл (Info D-r 98-05.12.2014 g.pdf)Info D-r 98-05.12.2014 g.pdfИнфор.плащания м.04.2015 г.-окончателно890 КБ11.05.2015г. 08:49:15ч.