Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000026                  ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка
1. Предмет: „Предоставяне на правни консултации на Община Лукови“
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3. Описание на дейностите: Услугата е за предоставяне на консултантски услуги на Община Луковит за обезпечаване дейността на отделите на общинската администрация, включващо текущо съгласуване на документи и преписки на общинската администрация; предоставяне на становища относно текущи правни въпроси по Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за устройство на територията, Закона за гражданската регистрация и всички действащи нормативни актове, свързани с дейността на администрацията; участието на правоспособни юристи в заседанията на специализирани комисии на Община Луковит по отделни области, съобразено с тяхната специализация, опит и специфични познания; подготовка и съгласуване административни и нормативни актове; изготвяне на договори и други документи от документооборота на общинската администрация; изготвяне на документи и провеждане на процедури по ЗОП; предоставяне на текущи консултации на служители на администрацията на Община Луковит по повод основните дейности на общинската администрация: общинска собственост, местни данъци и такси и др.
4. Код съгласно класификатора: 79100000- юридически услуги
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 30 000 лв. без ДДС.
6. Критерий за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели:
1. Техническата оценка Т се формира като сбор от оценката на Техническите предложения по подпоказатели:
П1 – „Подход за организация и управление на одитната дейност“ - максимален брой точки 30.
П2 – „Методика за оценка и управление на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, и мерки за управление на рисковете“ - максимален брой точки 30. Общият брой точки по показателя Техническа оценка се получава по следната формула: Тi = П1 + П2, 2.2. Финансова оценка – Фi - максимален брой точки 40. Оценката на ценовото предложение се изчислява по следната формула: Фi = Pmin/Pi*40,
2.3. Обща оценка – Е. Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките по всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула: Ко = Тi + Фi, максимален брой точки 100.
7. Място за получаване на документацията: От 23.07.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 03.08.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 04.08.2015 год.11:00 в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, на чл.101г, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Metodika-Word.docx)Metodika-Word.docxМетодика19 КБ23.07.2015г. 17:12:38ч.
Свали този файл (Pril_3-Obr._Tehn. oferta.docx)Pril_3-Obr._Tehn. oferta.docxТехническо предложение12 КБ23.07.2015г. 17:13:06ч.
Свали този файл (Pril_4-Obr._Cenova oferta.doc)Pril_4-Obr._Cenova oferta.docЦеново предложение42 КБ23.07.2015г. 17:13:27ч.
Свали този файл (deklar-cii i prilojeniq.rar)deklar-cii i prilojeniq.rarДекларации и приложения58 КБ23.07.2015г. 17:14:25ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044175)v51_pp.phpПублична покана АОП - 9044175/23.07.2015 г.0 КБ23.07.2015г. 17:16:24ч.
Свали този файл (protokol pravni.pdf)protokol Протокол комисия1548 КБ07.08.2015г. 14:30:19ч.
Свали този файл (D-r 85-17.08.2015 g.pdf)D-r 85-17.08.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор2295 КБ17.08.2015г. 15:57:50ч.
Свали този файл (Teh.oferta.pdf)Teh.oferta.pdfТехническо предложение към Договора630 КБ17.08.2015г. 15:58:27ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора553 КБ17.08.2015г. 15:58:39ч.
Свали този файл (d--r 85-17.08.2015 g.pdf)d--r 85-17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.727 КБ18.11.2015г. 11:16:10ч.
Свали този файл (D-r 85-23.07.2015 г.pdf)D-r 85-23.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.739 КБ18.12.2015г. 11:46:25ч.
Свали този файл (D--r_85-17.08.2015 g.pdf)D--r_85-17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.726 КБ19.01.2016г. 15:32:43ч.
Свали този файл (D_r_85-17.08.2015 g.pdf)D_r_85-17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.778 КБ15.02.2016г. 09:34:17ч.
Свали този файл (D-r__85-17.08.2015 g.pdf)D-r__85-17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.743 КБ17.03.2016г. 11:12:19ч.
Свали този файл (D-_r 85-17.08.2015 g.pdf)D-_r 85-17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.760 КБ18.04.2016г. 10:10:23ч.
Свали този файл (D-r_-85.17.08.2015 g_.pdf)D-r_-85.17.08.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.778 КБ18.05.2016г. 14:30:20ч.
Свали този файл (Д-р_85_17.08.2015 г..pdf)Д-р_85_17.08.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.760 КБ29.06.2016г. 09:36:17ч.
Свали този файл (D--r_85--17.08.2015 g.pdf)D--r_85--17.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.809 КБ19.07.2016г. 10:59:53ч.
Свали този файл (d-r  85_17-08-2015-g.pdf)d-r 85_17-08-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.755 КБ10.08.2016г. 14:02:16ч.
Свали този файл (Д-р 85-17.08.2015 г.pdf)Д-р 85-17.08.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.753 КБ15.09.2016г. 10:08:17ч.
Свали този файл (Д-р_85-17.08.2015 год.pdf)Д-р_85-17.08.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.841 КБ18.10.2016г. 15:40:56ч.